Brak informacji

 

S T A T U T        G M I N Y


Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Gmina Dobre ,zwana dalej ,,Gminą” , jest wspólnotą samorządową obejmującą wszystkich jej mieszkańców.
§ 2
1.Gmina Dobre położona jest w powiecie mińskim,województwie mazowieckim i obejmuje obszar 125 km2.


2.Siedzibą organów gminy jest miejscowość Dobre.


3.Granice terytorialne gminy określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego


Statutu.

§ 3
1.Gmina posiada osobowość prawną.


2.Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.


3.Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej.
§ 4
Pieczęcią urzędową gminy jest pieczęć okrągła z godłem Rzeczypospolitej Polskiej w środku i napisem w otoku ,,Urząd Gminy Dobre”.
§ 5
1.Herbem Gminy jest na tarczy przednia połowa dzika czarnego w polu białym/srebrnym/.


2.Wzór herbu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Statutu.

§ 6
Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa , o:


1/ gminie – należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz terytorium gminy Dobre,


2/ radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Dobre,


3/komisji – należy przez to rozumieć komisje Rady Gminy Dobre,


4/przewodniczącym rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Dobre,

25/sekretarza – należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Dobre,


6/skarbnika – należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Dobre,


7/biurze rady – należy przez to rozumieć pracownika obsługującego radę,


8/urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Dobre,


9/ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o


samorządzie gminnym.


Rozdział II
Jednostki pomocnicze gminy
§ 7
Jednostkami pomocniczymi gminy są sołectwa.
§ 8
1.Rada Gminy tworzy,łączy,znosi i dzieli sołectwo w drodze uchwały, po


przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.


2.Konsultacje, o których mowa w ust.1 są prowadzone poprzez opinie zebrań wiejskich wyrażone w formie uchwały.


Zebranie wiejskie zwoływane jest na zasadach określonych w statucie sołectwa.


3.Za inicjatywą podjęcia uchwały, o której mowa w ust.1 może wystąpić grupa co najmniej 1/4 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania albo organ Gminy.


4.Wniosek, o którym mowa w ust.3 podlega konsultacji na zasadach określonych w ust.2. Uchwała w tej sprawie podejmowana jest zwykłą większością głosów obecnych na prawomocnie zwołanym zebraniu.


5.Wniosek mieszkańców, o którym mowa w ust.4 wraz z uchwałą zebrania


wiejskiego rozpatrywany jest na najbliższej sesji Rady.

§ 9


W gminie utworzone są następujące sołectwaAdamów,Antonina,Brzozowica,


Czarnocin,Czarnogłów, Dobre I, Dobre II, Duchów,Drop,Gęsianka Głęboczyca,Grabniak , Jaczewek,Joanin, Kąty Borucza,Kobylanka,Makówiec Duży,Makówiec Mały, Marcelin,Modecin,Mlęcin,Nowa Wieś,Osęczyzna, Pokrzywnik,Poręby Nowe, Poręby Stare,Radoszyna ,Rakówiec,Rąbierz Kolonia,Ruda- Pniewnik, Rudno,Rudzienko,Rynia,Sołki,Sąchocin,Świdrów,Walentów,Wólka Czarnogłowska,Wólka Kobylańska, Wólka Kokosia,Wólka Mlęcka.§ 10
Przy tworzeniu,łączeniu,podziale i znoszeniu sołectw rada gminy uwzględnia , aby sołectwo obejmowało obszar możliwie jednorodny ze względu układ osadniczy, przestrzenny i komunikacyjny oraz więzi społeczne i gospodarcze zapewniające sołectwu zdolność wykonywania zadań publicznych.

3
§ 11
Gospodarka finansowa sołectwa jest prowadzona w ramach budżetu gminy na zasadach określonych w statucie przyjętym przez Radę.
§ 12
1.Sołtysi mogą uczestniczyć w pracach rady, zgłaszać wnioski,zadawać pytania bez prawa udziału w głosowaniu.


2.W przypadku uzasadnionej potrzeby przewodniczący rady lub komisji może zaprosić sołtysa do udziału w posiedzeniach bez prawa udziału w głosowaniu.
§ 13
1.Rada Gminy nie może uszczuplić dotychczasowych praw sołectwa do korzystania z mienia bez zgody zebrania wiejskiego.


2.Wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom wsi prawa własności,użytkowania lub inne prawa rzeczowe i majątkowe zwane mieniem gminnym , pozostają nienaruszone.§ 14
Nadzór nad działalnością sołectw sprawuje Rada Gminy przy pomocy Wójta Gminy.
Rozdział III
Zakres działania i zadania gminy.
§ 15
1.Zakres działania gminy określają:


1/ustawy i akty wydane na ich podstawie


2/porozumienia zawarte z innymi samorządami i organami administracji rządowej w drodze porozumienia po zapewnieniu środków na realizację porozumienia,


3/uchwały podjęte przez radę,


4/wyniki referendum gminnego.§ 16
Do zadań własnych gminy należą sprawy określone w art.7 ustawy.

§ 17
Tryb przygotowania sesji,organizację wewnętrzną oraz zasady pracy Rady zawiera Regulamin Rady stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Statutu.
4
§ 18
1.W celu wykonywania zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne a także zawierać umowy z innymi podmiotami w tym organizacjami pozarządowymi.


2.Gmina może tworzyć lub być członkiem stowarzyszenia gmin.W tym przypadku


stosuje się przepisy prawa o stowarzyszeniach.


3.Jednostki organizacyjne tworzy rada na wniosek wójta , z wyłączeniem gospodarstw


pomocniczych.


4.Do jednostek wchodzących w skład struktury organizacyjnej gminy należą:


1/Przedszkole w Dobrem


2/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem


3/Gminny Zespół Administracyjny Szkół w Dobrem


4/Szkoła Podstawowa im.Konstantego Laszczki w Dobrem


5/Szkoła Podstawowa im.Piotra Wysockiego w Dropiu


6/Szkoła Podstawowa im.Janka Krasickiego w Mlęcinie


7/Gimnazjum w Dobrem.


5.Do jednostek prawnie wyodrębnionych należą:


1/Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrem


2/Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem .


6.Jednostki organizacyjne działają w oparciu o statut nadany im przez Radę oraz


regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Wójta Gminy.


7.Statut jednostki organizacyjnej określa m.in.nazwę,zakres działania,siedzibę,zakres


wyposażenia jej w majątek trwały oraz zakres i zasady zarządu tym majątkiem.


8.Zatrudnianie i zwalnianie kierowników tych jednostek należy do Wójta Gminy.§ 19
1.Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą


wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej, wyłącznie w


przypadkach określonych w odrębnej ustawie.


2.Formy prowadzenia gospodarki gminnej , w tym wykonywanie przez gminę zadań


o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.Rozdział IV
Władze gminy.


§ 20
1.Władza w gminie należy do mieszkańców, którzy podejmują rozstrzygnięcia


bezpośrednio w głosowaniu powszechnym lub za pośrednictwem organów gminy.


2.Rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym podejmowane są poprzez wybranych


radnych oraz referendum, w którym mieszkańcy gminy jako członkowie wspólnoty


samorządowej wyrażają swoją wolę , co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej


tej wspólnoty,mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów danej


jednostki lub w sprawie odwołania organu stanowiącego.


3.Zasady wyboru do Rady Gminy określa ustawa z dnia 16 lipca 1998 roku-Ordynacja


wyborcza do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw/Dz.U.Nr 95 poz.602


z późn.zm./.


4.Zasady i tryb prowadzenia referendum określa ustawa z dnia 15 września 2000 roku


o referendum lokalnym/Dz.U.Nr 88 poz.985/.
5
§ 21


1.Gmina działa za pośrednictwem swoich organów.


2.Organami Gminy są:Rada Gminy i Wójt Gminy.
§ 22
1.Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy, z wyłączeniem spraw


rozstrzyganych przez mieszkańców w drodze referendum.


2.Organem wykonawczym Gminy jest Wójt .
§ 23
1.Działalność organów Gminy jest jawna.


Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.


2.Jawność działania organów Gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli


do uzyskiwania informacji,wstępu na sesje Rady Gminy i posiedzenia jej komisji, a


także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych.


3.Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach a zwłaszcza określone w art.6 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie informacji publicznej


/Dz.U.112 poz.1198/.
§ 24
1.Dokumenty wynikające z wykonywania zadań publicznych są udostępniane


obywatelom w siedzibie Urzędu Gminy przez pracownika odpowiedzialnego za


ich właściwe przechowywanie i zabezpieczenie w godzinach pracy Urzędu .


2.Przeglądanie dokumentów przez zainteresowanych odbywa się w obecności


pracownika Urzędu Gminy .


3.Zasady udostępniania dokumentów określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy.


§ 25
1.Infromacji udziela się na wniosek złożony ustnie lub pisemnie .


2.Jeżeli obywatel żąda potwierdzenia dokumentów wymagany jest wniosek pisemny.


W pozostałych sytuacjach dokumenty udostępnia się na wniosek ustny.


3.Ządany dokument zainteresowanemu udziela się bezzwłocznie.Jeżeli jednak ze


względów organizacyjnych nie jest to możliwe, dokument należy udostępnić


w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia złożenia wniosku.
§ 26
1.Z dokumentów wymienionych w § 25 ust.3 Obywatele mogą sporządzać notatki,


odpisy i wyciągi,fotografować je lub kopiować.


2.Obywatele mogą żądać uwierzytelnienia sporządzonych notatek z dokumentów , o


których mowa w ust.1.


3.Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z zastrzeżeniem art.15 ustawy o


dostępie do informacji publicznej.
6
§ 27
1.Uchwały organów Gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co


najmniej połowy ustawowego składu organu w głosowaniu jawnym,chyba,że


ustawa stanowi inaczej.


2.Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Wójtowi Gminy,Komisjom Rady,


Przewodniczącemu Rady Gminy oraz grupie radnych /minimum 4-ro osobowej/.
§ 28
Rada obraduje i podejmuje uchwały na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego


Rady Gminy lub Wiceprzewodniczącego /w razie nieobecności Przewodniczącego/,


w miarę potrzeb,nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
§ 29
1.Rada składa się z 15 radnych wybranych przez mieszkańców gminy w głosowaniu


powszechnych.


2.Kadencja Rady trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.
§ 30
1.Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania


gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.


2.Do wyłącznej właściwości Rady należą sprawy określone w art.18 ust.2 ustawy.
§ 31
Wewnętrznymi kolegialnymi organami Rady są Komisje Rady.
§ 32
1.Rada Gminy powołuje następujące stałe Komisje:


1/Rewizyjna


2/Budżetu,Finansów,Planowania i Przemysłu


3/Rolnictwa,Ochrony Środowiska,Ochrony Przeciwpożarowej i Bezpieczeństwa


Publicznego


4/Zdrowia,Oświaty,Kultury i Spraw Socjalnych.


2.W czasie trwania kadencji Rada ze swego grona może powoływać doraźne komisje


do wykonywania określonych zadań, określające ich skład i zakres działania .


3.Radny może być członkiem nie więcej niż 2 Komisji stałych a Przewodniczącym


tylko jednej.


4.W trakcie trwania kadencji Rada może dokonywać zmian w składach osobowych,


w tym przewodniczącego Komisji.


5.Komisja stała działa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Rade w terminie


do dnia 31 stycznia każdego roku.Rada może dokonywać zmian w zatwierdzonym


planie pracy.
7
6.Rada może w każdym czasie zlecić zwołanie posiedzenia Komisji i rozpatrzenie


przez nią określonych spraw.W sprawie ważnej dla Gminy uprawnienia takie


przysługują także Przewodniczącemu Rady w czasie między sesjami.


7.Komisje obradują na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego


Komisji a w razie jego nieobecności przez Z-cę Przewodniczącego,zgodnie z


przyjętym planem pracy, na polecenie Rady lub Przewodniczącego Rady.


8.Komisja jest obowiązana składać Radzie sprawozdania ze swej działalności ,


co najmniej jeden raz w roku oraz w każdym czasie na żądanie rady.


9.W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami.


Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w


głosowaniu i diety.


10.Na posiedzenia Komisji mają prawo wstępu zainteresowani obywatele.


11.Opinie i wnioski Komisji przyjmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością


głosów, w obecności co najmniej połowy składu Komisji.


12.Opinie i wnioski Komisji przekazywane są Radzie za pośrednictwem Przewodniczącego Rady.


13.Komisje z wyjątkiem Rewizyjnej pracują według zasad ustalonych odrębną uchwałą.


14.Szczegółowy zakres organizacji i funkcjonowania Komisji Rewizyjnej określa


załącznik nr 4 do niniejszego statutu, zwany ,,Regulaminem Komisji Rewizyjnej”.
§ 33
Organem wykonawczym Gminy jest Wójt Gminy.
§ 34


1.Wójt wykonuje:


1/uchwały Rady,


2/ przypisane mu zadania i kompetencje,


3/zadania powierzone , o ile wykonanie na mocy przepisów obowiązującego prawa


należy do niego,


4/inne zadania określone przepisami prawa i niniejszym statutem.


2.Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.


§ 35
1.Wójt uczestniczy w sesjach Rady.


2.Komisje Rady mogą żądać przybycia Wójta na ich posiedzenie.
` § 36
Wójt powołuje zastępcę i powierza mu prowadzenie spraw w swoim


imieniu na podstawie pisemnego upoważnienia.
§ 37
1.Decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej wydaje


Wójt.


2.W czasie nieobecności Wójta w Urzędzie , w sprawach administracyjnych Urzędu


zastępuje go Sekretarz Gminy na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego


przez Wójta.
8


3.Wójt może upoważnić pracowników Urzędu Gminy do wydawania decyzji


administracyjnych w jego imieniu.
§ 38
1.Wójt obowiązany jest do przedłożenia Wojewodzie Mazowieckiemu uchwał Rady


w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia.Uchwały w sprawie przepisów porządkowych


Wójt przekazuje w ciągu dwóch dni od ich podjęcia.


2.Wójt przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej na zasadach określonych w ust.1


uchwałę budżetową,uchwałę w sprawie absolutorium dla Wójta oraz inne uchwały


objęte zakresem nadzoru izby.
§ 39
Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy.
§ 40
Organizacje i zasady funkcjonowania Urzędu określa regulamin Organizacyjny


ustalony Zarządzeniem Wójta.
§ 41
1.Wójt jest kierownikiem Urzędu Gminy.


2.Wójt, jako kierownik Urzędu Gminy wykonuje uprawnienia zwierzchnika


służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych


jednostek organizacyjnych.


3.Wójt, jako kierownik może wydawać zarządzenia wewnętrzne związane z


kierowanym przez niego Urzędem i jednostek jemu podległych.
§ 42
1.Pracownikami samorządowymi w Urzędzie Gminy są osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy na podstawie:


1/wyboru – Wójt- w wyborach bezpośrednich lub przez Radę Gminy,


2/powołania – Sekretarz i Skarbnik Gminy – przez Radę Gminy na wniosek Wójta,


3/umowy o prace – pozostali pracownicy .


2.Wójt ustala wynagrodzenie ,zawiera i rozwiązuje umowę o pracę z pracownikami


samorządowymi zatrudnionymi w Urzędzie Gminy oraz ustala wynagrodzenie


dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 43
Zasady wyboru Wójta określa ustawa.
9
§ 44
Status prawny pracowników samorządowych reguluje ustawa z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych/Dz.U.z 2001r Nr 142 poz.1593/.
Rozdział V
Gospodarka finansowa Gminy.


§ 45
1.Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy


uchwalonego przez Radę w formie uchwały budżetowej.


2.Projekt budżetu przygotowuje Wójt w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych oraz stanowisku Rady i wraz z informacja o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami przedkłada Radzie najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem


zaopiniowania.


3.Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy w terminie do końca roku poprzedzającego rok budżetowy .


4.W przypadku nie uchwalenia budżetu do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, Rada uchwala budżet nie później niż do 31 marca roku budżetowego,


a podstawą gospodarki budżetowej do tego czasu jest projekt budżetu przedłożony


radzie.
§ 46
Procedurę uchwalania budżetu określa odrębna uchwała Rady.
§ 47
Jednostki pomocnicze – sołectwa nie tworzą własnych budżetów.


Gospodarka finansowa tych jednostek jest prowadzona w ramach budżetu Gminy.
§ 48
1.Za prawidłową gospodarkę finansową Gminy odpowiada Wójt Gminy.


2.Zadania związane z gospodarką finansową i wykonaniem budżetu Gminy


realizuje bezpośrednio Skarbnik Gminy.


3.Szczegółowe zadania oraz kompetencje Skarbnika Gminy określa Regulamin


Organizacyjny Urzędu Gminy.
10
§ 49
Wójt niezwłocznie po przyjęciu przez Radę Gminy ogłasza uchwałę budżetową


i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego , a także na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Gminy.
Accessibility