Brak informacji

 

ZARZĄDZENIE Nr 13/2018


WÓJTA GMINY DOBRE


z dnia 19 marca 2018 roku


w sprawie: ogłoszenia wykazu dotyczącego sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym jako działka nr 691, położona w miejscowości Rudzienko o powierzchni 0,1200 ha

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z. 2017r. poz. 1875 ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018r. poz. 121) oraz § 41 ust.3.Uchwały Nr. IV/31/2002 Rady Gminy w Dobrem z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie o uchwalenie Statutu Gminy Dobre ( Dz Urz. Woj. Maz. Nr. 2, poz. 32) zarządzam co następuje:
§ 1


Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym jako działka nr 691, położona w miejscowości Rudzienko o powierzchni 0,1200 ha, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2


Informację o wykazie, o którym mowa w § 1, stanowiącą załącznik nr 2, podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrem, ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Dobre.
§ 3


Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia czyni się Agnieszkę Roguską – pracownika Urzędu Gminy.
§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Accessibility