Brak informacji

Wójt Gminy Dobre
ogłasza 


otwarty konkurs ofert na


 udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze gminy Dobre, w roku 2012


 


I. Rodzaj zadania


Celem dotacji jest wspieranie i uzupełnianie działań właścicieli lub posiadaczy zabytków dla zapewnienia ochrony i konserwacji wartościowych elementów substancji zabytkowej, tworzących ramy przestrzeni publicznej, mających istotne znaczenie w kreowaniu wizerunku Gminy Dobre oraz renowacji wystroju i wyposażenia zabytkowych obiektów.


 


 


II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania


Na dofinansowanie wniosków przeznacza się kwotę 10 000 zł. na dotację celową z budżetu gminy Dobre.


 


III. Zasady i tryb przyznawania dotacji określa uchwała Nr X/91/11 Rady Gminy Dobre z dnia 23 listopada 2011 roku  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze gminy Dobre, z późniejszymi zmianami.


1. Podmioty uprawnione do składania ofert:
O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.


2. W załączeniu treść Uchwały, która określa:


        warunki ubiegania się o dotacje przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,


        rodzaj danych i informacji, które należy zawrzeć we wniosku o dotację,


        tryb postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji,


        zasady rozliczania dotacji.


3. Dotacje na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana na w niniejszym postępowaniu konkursowym.


4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
5. Wymagania formalne:


Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/91/11 Rady Gminy Dobre z dnia 23 listopada 2011 roku   w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze gminy Dobre, dostępnym na stronie internetowej pod adresem  www.gminadobre.pl


 


 


IV. Termin i warunki realizacji zadania


Od  momentu podpisania umowy do 31 grudnia 2012 r. Szczegółowe warunki będą określone w umowie.


V. Miejsce i termin składania ofert:


Oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem: „wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku” należy składać do godziny 14:00 do dnia 31 maja 2012 r.(decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Dobrem.)


Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Dobre lub przesłać pocztą na adres:


Urząd Gminy Dobre
ul. T. Kościuszki 1
05-307 Dobre


Oferta o udzielenie dotacji składa się w jednym oryginalnym egzemplarzu. Wniosek powinien składać się z obowiązującego formularza i kompletu załączników. Wszystkie rubryki formularza wniosku należy wypełnić wymaganą treścią lub zwrotem “nie dotyczy”, czytelnym pismem (można odręcznie). Wniosek musi być opieczętowany i podpisany.


 


VI. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.


Wybór oferty nastąpi w przeciągu czternastu dni roboczych po upływie terminu składania ofert.
Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę: wiarygodność organizacji, wykazana efektywność i skuteczność realizowania założonych celów, nowatorstwo metod działania, kwalifikacje kadry prowadzącej zajęcia.
Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez powołaną przez wójta komisję. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie wójt gminy Dobre w formie zarządzenia. Od zarządzenia wójta w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.


VII. Zrealizowane oferty


Gmina Dobre w roku 2012 i w roku poprzednim nie zlecała  tego samego rodzaju ofert na realizacjię zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Informacji udziela:


Elżbieta Czapska – referent ds. ochrony środowiska


tel. (25) 757 11 90 w.27 lub drogą elektroniczną pod adresem: elzbieta.czapska@gminadobre.pl

Accessibility