• Brak kategorii

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 08.04.2024 r.

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrem z dnia 8 kwietnia 2024 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024 r.

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRE

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Miasta i Gminy Dobre

Wniosek o informację publiczną z dnia 02.04.2024 r.

Informacja o wyborze oferty.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 22.03.2024r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO dotyczące “Budowy linii napowietrznej 400 kV Ostrołęka – Stanisławów, w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę linii napowietrznej 200 kV na odcinku Ostrołęka – Stanisławów.

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Dobre nr GKI.6220.3.2023 z dn. 20.03.2024 o zebraniu dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „PV NOWA WIEŚ” (z dopuszczeniem etapowania), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

Wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych w roku 2024

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas określony

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas określony

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie promującym zdrowy styl życia wolny od uzależnień w 2024 roku w Gminie Dobre

Wybory uzupełniające na ławnika

Zarządzenie w sprawie ustalenia terminów rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Prośba o wyrażenie opinii o kandydacie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Dobrem

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „PV NOWA WIEŚ” (z dopuszczeniem etapowania), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia.

Obwieszczenie w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobre o wydanej decyzji administracyjnej w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na części działek nr 902, 754/7 w miejscowości Rudzienko oraz na części działek nr 271, 30, 31, 32 w miejscowości Mlęcin, Gmina Dobre.

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobre o wydanej decyzji administracyjnej w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5MPa na działkach nr 135/4, 135/2, 133, 136, 138, 4/1, 4/3, 5/1, 277/1, 277/2 w miejscowości Osęczyzna, Gmina Dobre.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie

Zarządzenie w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 roku

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej oraz budowie kanalizacji na części działek nr 2050/6, 2593, 2594/12 w miejscowości Dobre, Gmina Dobre.

WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Dobre położonej w Wólce Kokosiej gm. Dobre

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas określony do lat 3

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: GKI.6220.2.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:„Budowa 1 – 4 instalacji fotowoltaicznych pn. GRABNIAK, na terenie działki nr ew. 60, 61, 68, 69, 223, 224 w m. Grabniak, o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania.”

Projekt ” Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie mińskim”

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie działek ewidencyjnych nr 121/2 i 147/1 w miejscowości Walentów oraz na terenie działki nr 263 w miejscowości Antonina, Gmina Dobre.

Obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów i senatorów

Informacja o pierwszym posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych

Zawiadomienie o zebraniu dowodów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa 1 – 4 instalacji fotowoltaicznych pn. GRABNIAK, na terenie działki nr ew. 60, 61, 68, 69, 223, 224 w m. Grabniak, o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania.”

Postanowienie o powołaniu Obwodowych Komisji Wyborczych

Informacja Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 21 września 2023 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie i przebudowie drogi gminnej w miejsc. Dobre – ul. Zdrojówki

Zawiadomienie o zebraniu dowodów niezbędnych do wydania decyzji administracyjnej w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycja celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej oraz budowie kanalizacji na części działek nr 2050/6, 2593, 2594/12 w miejscowości Dobre, Gmina Dobre.

Obwieszczenie o obwodach

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjngo w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5MPa na działkach nr 135/4, 135/2, 133, 136, 138, 4/1, 4/3, 5/1, 277/1, 277/2 w miejscowości Osęczyzna, Gmina Dobre.

Zawiadomienie o zebraniu dowodów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i przebudowie drogi gminnej w miejsc. Dobre – ul. Zdrojówki”.

Obwieszczenie z dnia 26.07.2023r

Wójt Gminy Dobre informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na części działek nr 902, 754/7 w miejscowości Rudzienko oraz na części działek nr 271, 30, 31, 32 w miejscowości Mlęcin, Gmina Dobre

Wójt Gminy Dobre informuję, że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji administracyjnej w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na budowie sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączami na działkach nr 3 6,61/1, 62, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 72/7, 72/8, 72/9, 72/10, 72/11, 74/1, 74/2, 74/3, 74/4, 74/5, 74/6/, 74/7, 74/8 w miejscowości Gęsianka, Gmina Dobre.

Wót Gminy Dobre informuję, że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji administracyjnej w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączami na działkach nr 4, 118/1, 118/2, 118/3, 118/4, 118/5, 118/6, 118/7, 118/8, 118/9, 118/10, 118/11, 118/11, 118/12, 118/13, 118/14, 118/15, 118/16, 118/17, 118/18, 118/19, 137 w miejscowości Gęsianka, Gmina Dobre.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na części działek nr 121/2, 147/1 w miejscowości Walentów oraz na części działki nr 263 w miejscowości Antonina, Gmina Dobre

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa 1 – 4 instalacji fotowoltaicznych pn. GRABNIAK, na terenie działki nr ew. 60, 61, 68, 69, 223, 224 w m. Grabniak, o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania.”

Zaproszenie do współtworzenia projektu Programu współpracy na 2024 rok

Raport o stanie gminy Dobre za 2022 rok

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i przebudowie drogi gminnej w miejsc. Dobre – ul. Zdrojówki”.

Końcowa sprzedaż węgla

Obwieszczenie o naborze kandydatów na ławników

Obwieszczenie w sprawie naboru kandydatów na ławników

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 103/6 w obrębie Makówiec Mały, gmina Dobre”

Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączami na działkach nr 3 6,61/1, 62, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 72/7, 72/8, 72/9, 72/10, 72/11, 74/1, 74/2, 74/3, 74/4, 74/5, 74/6/, 74/7, 74/8 w miejscowości Gęsianka, Gmina Dobre.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączami na działkach nr 4, 118/1, 118/2, 118/3, 118/4, 118/5, 118/6, 118/7, 118/8, 118/9, 118/10, 118/11, 118/11, 118/12, 118/13, 118/14, 118/15, 118/16, 118/17, 118/18, 118/19, 137 w miejscowości Gęsianka, Gmina Dobre.

ZAWIADOMIENIE DOOŚ-WDŚZIL.420.34.2021.KM/SA.30

Wody Polskie- zawiadomienie z dnia 19.04.2023r

Końcowa sprzedaż węgla

Zawiadomienie o zebraniu dowodów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 103/6 w obrębie Makówiec Mały, gmina Dobre”.

Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Dobre z organizacjami pozarządowymi za 2022 rok .

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Zawiadomienie DOOŚ-WDŚZIL.420.34.2021.KM/SO.28 z dn. 14.04.2023

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2023 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 r.,

Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych lamp solarnych oświetlenia ulicznego na proj. stanowiskach nN na działkach ewidencyjnych nr 902, 528/1 oraz 528/2 obręb Rudzienko, Gmina Dobre.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas określony

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 103/6 w obrębie Makówiec Mały, gmina Dobre”.

Wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych w roku 2023

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowywania projektu „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+”

Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie promującym zdrowy styl życia wolny od uzaleznień w 2023 roku w Gminie Dobre

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Zakończenie postępowania w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych lamp solarnych oświetlenia ulicznego na proj. stanowiskach nN na działkach ewidencyjnych nr 902, 528/1 oraz 528/2 obręb Rudzienko, Gmina Dobre.

Zawiadomienie DOOŚ-WDŚZIL.420.34.2021.KM/SO.24 z dn. 02 lutego 2023

Obwieszczenie o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2022 r.

INFORMACJA o wszczeciu postepowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Informacja o przystapieniu Gminy Dobre do zakupu paliwa stalego do dnia 30.04.2023r.

Zawiadomienie o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie elektroenergetycznych lamp solarnych oswietlenia ulicznego na proj. stanowiskach nN na dzialkach ewidencyjnych nr 902, 528/1 oraz 528/2 obreb Rudzienko, Gmina Dobre.

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy

Informacja o przeprowadzeniu przez osoby posiadajace kwalifikacje kominiasrskie okresowej kontroli zródel ogrzewania

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobre o wydanej decyzji administracyjnej w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej na dzialkach ewidencyjnych nr 522/3, 522/2, 234/5, 481, 482/2, 380/1, 384/1, 317/3, 317/4, 467/4, 388/4, 513, 387, 482/25, 427/4, 521, 427/12, 432/1, 432/2, 437, 441, 446/1, 442, 428/1, 482/26, 434/1, 438, 469, 486, 485 obreb Wólka Kokosia oraz nr 124/1, 127/2, 127/1, 130/4, 130/5, 130/7, 130/8, 135, 136/1, 130/11, 133/2, 136/2, 139/1, 140/1, 144/1, 143/1, 148/1, 153/1, 156/1, 160/1, 164/1, 168/1, 172/1, 176/1, 136/3 obreb Zdrojówki oraz nr 5/1, 3/1, 12/4, 14 obreb Dobre, Gmina Dobre.

Informacja o przystapieniu Gminy Dobre do zakupu paliwa stalego do dnia 31 grudnia 2022 r.

Obwieszczenie z dnia 24.10.2022r

Zawiadomienie Wójta Gminy Dobre o zebranych dowodach niezbednych do wydania decyzji administracyjnej w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej na dzialkach ewidencyjnych nr 522/3, 522/2, 234/5, 481, 482/2, 380/1, 384/1, 317/3, 317/4, 467/4, 388/4, 513, 387, 482/25, 427/4, 521, 427/12, 432/1, 432/2, 437, 441, 446/1, 442, 428/1, 482/26, 434/1, 438, 469, 486, 485 obreb Wólka Kokosia oraz nr 124/1, 127/2, 127/1, 130/4, 130/5, 130/7, 130/8, 135, 136/1, 130/11, 133/2, 136/2, 139/1, 140/1, 144/1, 143/1, 148/1, 153/1, 156/1, 160/1, 164/1, 168/1, 172/1, 176/1, 136/3 obreb Zdrojówki oraz nr 5/1, 3/1, 12/4, 14 obreb Dobre, Gmina Dobre.

Zawiadomienie GDOS “Budowa linii energetycznej 400KV Ostroleka – Stanislawów”

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobre nr GKI.6220.3.2022 z dn. 12.09.2022 o wydaniu decyzji srodowiskowej dla przedsiewziecia polegajacego na podpowierzchniowej eksploatacji piasku skaleniowo – kwarcowego ze zloza o nazwie „Makówiec Maly 1” realizowanego na dzialce nr ew. 108, w jednostce ewidencyjnej: Dobre, obrebie ewidencyjnym Makówiec Maly(141206_2.0017), powiecie minskim, woj. mazowieckim

Zawiadomienie Wójta Gminy Dobre o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na o budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej na dzialkach ewidencyjnych nr 522/3, 522/2, 234/5, 481, 482/2, 380/1, 384/1, 317/3, 317/4, 467/4, 388/4, 513, 387, 482/25, 427/4, 521, 427/12, 432/1, 432/2, 437, 441, 446/1, 442, 428/1, 482/26, 434/1, 438, 469, 486, 485 obreb Wólka Kokosia oraz nr 124/1, 127/2, 127/1, 130/4, 130/5, 130/7, 130/8, 135, 136/1, 130/11, 133/2, 136/2, 139/1, 140/1, 144/1, 143/1, 148/1, 153/1, 156/1, 160/1, 164/1, 168/1, 172/1, 176/1, 136/3 obreb Zdrojówki oraz nr 5/1, 3/1, 12/4, 14 obreb Dobre, Gmina Dobre.

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobre o ponownym wylozeniu do publicznego wgladu projektu ,,Studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobre” wraz z prognoza oddzialywania na srodowisko

Obwieszczenie Wójta Gminy Stanislawów o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegajacej na budowie sieci wodociagowej, na czesci dzialek o nr ewid. 28, 351, 29/1, 29/2, 32/8, 13/2, 35/6, 36 polozonych w miejscowosci Poreby Nowe oraz na czesci dzialek o nr ewid. 593/2, 606, 607 polozonych w miejscowosci Oseczyzna, gmina Dobre, powiat minski, województwo mazowieckie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pod nazwa: „Budowa farmy fotowoltaicznej Adamów o mocy do 4MW wraz z niezbedna infrastruktura techniczna w obrebie Adamów dz. 167/1, obr.0001, gm. Dobre, powiat Minsk Mazowiecki, województwo mazowieckie”

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalajacej odszkodowanie za dz nr 1074/1 w Dobrem

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa wlasnosci nieruchomosci

Zawiadomienie o zebraniu dowodów niezbednych do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pod nazwa: “Budowa farmy fotowoltaicznej Adamów o mocy do 4MW wraz z niezbedna infrastruktura techniczna w obrebie Adamów dz. 167/1, obr.0001, gm. Dobre, powiat Minsk Mazowiecki, województwo mazowieckie”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobre nr GKI.6220.2.2022 z dn. 15.06.2022 o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pod nazwa: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami scieków. Lokalizacja: miejscowosc Wólka Kokosia, Dobre (obreb Zdrojówki), gmina Dobre, powiat minski, woj. mazowieckie.”

Zawiadomienie WA.RUZ.4210.47.2022.WP z DN. 27.05.2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobre o wydanej decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na inwestycje polegajaca na budowie budynku uzytecznosci publicznej (swietlica) na dzialce nr 426 w miejscowosci Katy Borucza, Gmina Dobre

Zawiadomienie o zlozeniu raportu o oddzialywaniu na srodowisko dla przedsiewziecia pod nazwa: „Budowa farmy fotowoltaicznej Adamów o mocy do 4MW wraz z niezbedna infrastruktura techniczna w obrebie Adamów dz. 167/1, obr.0001, gm. Dobre, powiat Minsk Mazowiecki, województwo mazowieckie” w UG Dobre.

Zawiadomienie o wszczeciu postepowania o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsiewziecia polegajacego na podpowierzchniowej eksploatacji piasku skaleniowo – kwarcowego ze zloza o nazwie „ Makówiec Maly 1” realizowanego na dzialce nr ew. 108, w jednostce ewidencyjnej: Dobre, obrebie ewidencyjnym Makówiec Maly(141206_2.0017), powiecie minskim, woj. mazowieckim.

Zawiadomienie o zebraniu dowodów niezbednych do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pod nazwa: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami scieków. Lokalizacja: miejscowosc Wólka Kokosia, Dobre (obreb Zdrojówki), gmina Dobre, powiat minski, woj. mazowieckie.”

Zawiadomienie o zebraniu dowodów niezbednych do wydania decyzji administracyjnej w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie budynku uzytecznosci publicznej (swietlica) na dzialce nr 426 w miejscowosci Katy Borucza, Gmina Dobre.

Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie budynku uzytecznosci publicznej (swietlica) na dzialce nr 426 w miejscowosci Katy Borucza, Gmina Dobre

Accessibility