Brak informacji

 

INFORMACJA
WÓJTA GMINY DOBRE
Niniejszym informuję , że na podstawie art.37a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku- Kodeks Wyborczy /Dz.U.Nr 21 poz.112 z póź. zm./ niniejszym informuje , że :


– wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w gminie Dobre ma prawo do uzyskania informacji o:


1/właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania,


2/o adresie lokalu dostosowanego dla potrzeb niepełnosprawnych,


3/warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w obwodzie dostosowanym dla potrzeb niepełnosprawnych,


4/.terminie wyborów i godzinach głosowania,


5/komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów,


6/warunkach oraz formach głosowania.
Informacje ,o których mowa wyżej można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Dobre ul.T.Kościuszki 1 ,telefonicznie pod numerem tel.25/7571523 w godzinach pracy Urzędu lub korespondencyjnie drogą pocztową lub elektroniczną.
Informacje te przekazywane są wyborcy niepełnosprawnemu po podaniu przez wyborcę jego nazwiska, imienia oraz adresu stałego zamieszkania.
Wójt
Krzysztof Radzio

Accessibility