Brak informacji


ZARZĄDZENIE NR 0151/6/08
WÓJTA GMINY DOBRE
z dnia 6 marca 2008 roku


w sprawie: ogłoszenia wykazu dotyczącego zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej, położonej w miejscowości Dobre stanowiącejwłasność gminy Dobre.


Na podstawie art. 30 ust. 1i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym DZ.U.z. 2001r. Nr. 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami /art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / DZ.U. Z 2004r. NR. 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami/ oraz / §41 ust.3.Uchwały Nr. IV/31/2002 Rady Gminy w Dobrem z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie o uchwalenie Statutu Gminy Dobre / DZ.Urz.Woj.Maz. Nr. 2, poz. 32/ zarządzam co następuje:
§1.
Ogłosić wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową składającą się z działki nr. 917/1 o powierzchni 126 m2, położoną w miejscowości Dobre za kwotę 5.040zł. (słownie pięć tysięcy czterdzieści złotych), w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej współwłasność Pani Lili Teresy Gromulskiej i Pani Kingi Marii Gromulskiej – Kosińskiej, którzy tą nieruchomość zamierzają nabyć. Działka ta nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.
§2.
Odpowiedzialnym za wykonanie zarzędzenia czyni się Marcina Sitnickiego – Pracownika Urzędu Gminy Dobre.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Accessibility