Brak informacji

 

ZARZĄDZENIE Nr 0151/8/08
WÓJTA GMINY DOBRE
z dnia 17 marca 2008roku
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy DOBRE i planów finansowych jednostek podsektora samorządowego za 2007rok.


Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ WÓJT GMINY w DOBREM


zarządza, co następuje:
§ 1.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy DOBRE i planów finansowych jednostek podsektora samorządowego za 2007 rok w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia przedłożyć:

  1. Radzie Gminy w Dobrem,
  1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Accessibility