Brak informacji

 

Zarządzenie Nr 9/08


Wójta Gminy Dobre


z dnia 28 marca 2008 roku.
w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Dobre.
Na podstawie art.7,art.8a pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego /Dz.U.z 2005r., Nr 31,poz.266 z późn.zm./ oraz § 14 Uchwały Nr XX/235/2002 Rady Gminy Dobre z dnia 12 lutego 2002 roku w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy , Wójt Gminy Dobre uchwala, co następuje:


§ 1.


Ustala się miesięczną stawkę bazową czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej ,dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobre ,


w wysokości 2,00 zł.§ 2.


Stawka bazowa czynszu określona w § 1 ulega obniżeniu lub podwyższeniu z uwagi na występowanie następujących czynników mających wpływ na wartość użytkową lokalu:
1. Czynniki obniżające stawkę bazową:


a/ mieszkanie bez urządzeń wodociągowych – 10%


b/ mieszkanie bez urządzeń kanalizacyjnych – 10%


c/ w.c poza lokalem – 10%


2.Czynniki podwyższające stawkę bazową:


a/ w.c – 10%


b/ łazienka -10%


c/ w.c i łazienka – 20%


d/ centralne ogrzewanie – 20%


e/ c.o z udziałem lokatorów – 15%


f/ centralnie ciepła woda – 15%


g/ instalacja wodociągowa – 10%


h/ instalacja wodociągowo-kanalizacyjna – 20%
§ 3.


1.Stawkę czynszu dla wszystkich lokali socjalnych ustala się 1,00 zł. za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania.


2.Stawka czynszu określona w pkt.1 nie podlega zróżnicowaniu z uwagi na stan i wyposażenie lokalu.


§ 4.


Traci moc Zarządzenie Nr 97/2003 Wójta Gminy Dobre z dnia 22 grudnia


2003 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2008 roku.

Accessibility