Brak informacji

ZARZĄDZENIE NR  27 /2012
WÓJTA GMINY Dobre


z dnia 25 maja  2012 rokuw sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert na        realizację zadań publicznych w zakresie promującym zdrowy styl życia wolny     od uzależnień  w 2012 roku w gminie Dobre.


 


            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 15 ust. 2a, 2b, 2d, ustawy z dnia 4 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) oraz § 17 wieloletniego programu współpracy Gminy Dobre z organizacjami pozarządowymi 


(Uchwała Nr IV/25/11 Rady Gminy Dobre z dnia 23 lutego 2011 r.) zarządza się, co następuje:


 


§1.


Powołuje się komisję konkursową w następującym składzie:


1.   przewodnicząca komisji – Anna Kalinowska inspektor Urzędu Gminy w Dobrem,


2.   sekretarz komisji – Anna Walewska Kierownik Referatu Organizacyjno Społecznego Urzędu


      Gminy  w Dobrem ,


3.   członek komisji – Anna Kacak inspektor Urzędu Gminy w Dobrem .


 


§ 2.


Komisja pracuje zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) oraz Uchwałą Nr IV/25/11 Rady Gminy Dobre  z dnia 23 lutego  2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy Gminy Dobre  z organizacjami pozarządowymi .


 


      § 3.


 


Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


 


     § 4.


 


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Accessibility