Brak informacji

ZARZĄDZENIE NR 29/2012


WÓJTA GMINY DOBRE


z dnia 31 maja  2012 roku


 


 


 


w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie      promującym zdrowy styl życia wolny od uzależnień w 2012 roku w gminie   Dobre .


 


            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536) oraz § 19 wieloletniego  programu współpracy gminy Dobre  z organizacjami pozarządowymi  (uchwała Nr IV/25/11 Rady Gminy Dobre  z dnia 23 lutego


 2011 roku  w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy Gminy Dobre z organizacjami pozarządowymi ) zarządzam co następuje:


 


§1.


 


Wybrać ofertę  Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Dobre  z siedzibą w Dobrem , ul.Kościuszki 1 na realizację zadań publicznych w zakresie  promującym zdrowy styl życia wolny od uzależnień  w 2012 roku w gminie Dobre .


 


§2.


 


Z wnioskodawcą zawarta zostanie umowa na realizację ww. zadania. Na realizację zadania przyznaje się 20.000 zł (słownie : dwadzieścia tysięcy złotych ).


 


§3.


 


Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i opublikowanie w internetowym biuletynie informacji publicznej gminy Dobre  oraz stronie internetowej gminy.


 


§4.


 


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Accessibility