Brak informacji

ZARZĄDZENIE NR 48/2013


WÓJTA GMINY DOBRE


SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY


z dnia 15 listopada 2013r.


 


w sprawie wprowadzenia „PLANU OBRONY CYWILNEJ GMINY DOBRE” do stosowania


 


 


             


Na podstawie art.31 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz


§ 3 pkt 2 i § 4 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2001 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. , Nr 96, poz. 850 ) postanawiam co następuje:


 


 


         § 1


 


Wprowadzam do stosowania  w Urzędzie Gminy w Dobrem „PLAN OBRONY CYWILNEJ GMINY DOBRE”.


 


§ 2


 


Za realizację zadań zawartych w wymienionym „Planie” czynię odpowiedzialne osoby w nim wymienione.


 


§ 3


 


 


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Accessibility