Brak informacji

 

Zarządzenie Nr 05/2014


Wójta Gminy Dobre


z dnia 08 stycznia 2014 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność gminy Dobre,


położonej przy ulicy Rynek przeznaczonej do najmu na okres do 3 lat.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.u.z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) i art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (z 2010r. Nr 102, poz.651 z późn.zm.)


zarządza się, co następuje:
§ 1


1. Przeznacza się do najmu nieruchomość wymienioną w wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do


niniejszego Zarządzenia.


2. Ustala się stawkę czynszu za wynajem przedmiotowej nieruchomości w wysokości 638,47


złote brutto miesięcznie.
§ 2


Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrem na okres 21 dni oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.gminadobre.pl
§ 3


Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Gminy – Elżbiecie Czapskiej.§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej widomosci poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre.
Accessibility