Brak informacjiZARZĄDZENIE Nr 36/2014
WÓJTA GMINY DOBRE


z dnia 08 sierpnia 2014 roku
w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2014 roku dniem wolnym od pracy


dla pracowników Urzędu Gminy Dobre.


Na podstawie art.130 § 2 Kodeksu Pracy /jednolity tekst Dz.U.z


1998 roku Nr 21 poz.94 z późn.zm.oraz art.3 zał Nr 1 do Regulaminu Organizacyj-


nego Urzędu Gminy Dobre , przyjętego Zarządzeniem Wójta Gminy Dobre


Nr 4/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku, zarządzam , co następuje:§ 1.Ustalam dzień 24 grudnia 2014 roku/wigilia/ dniem wolnym od pracy dla


pracowników Urzedu Gminy Dobre w zamian za dzień 1 listopada 2014 roku.§ 2.Odpowiedzialnym za realizację Zarządzenia czynię Sekretarza Gminy Dobre.§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w


Biuletynie Informacji Publicznej gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie


Gminy Dobre.WójtKrzysztof Radzio

Accessibility