Brak informacji

 Zarządzenie Nr 0151/14/08


Wójta Gminy Dobre


z dnia 15 maja 2008rokuw sprawie wyznaczenia osób uprawnionych do pobierania opłat za zbiórkę odpadów komunalnych stałych


Na podstawie § 41 ust.3 Statutu Gminy Dobre stanowiącego załącznik do Uchwały Nr/V/31/02 Rady Gminy w Dobrem z dnia 30 grudnia 2002roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dobre (Dz.Urz.Woj.Maz. Z 2003r Nr 2 poz.32) oraz § 3 Uchwały Nr XIV/101/08 Rady Gminy Dobre Dobre z dnia 25 kwietnia 2008roku w sprawie przejęcia od właściciela nieruchomości położonych na terenie gminy Dobre niektórych obowiązków w zakresie utrzymania porządku i czystości zarządza się co następuje:
§ 1
1. Upoważniam sołtysów z terenu Gminy Dobre do pobierania opłat za zbiórkę odpadów komunalnych stałych w swoich sołectwach w terminie do 31 maja 2008r.


2. Zobowiązuje sołtysów do rozliczania się zebranych opłat w terminie do 3 czerwca 2008r w Urzędzie Gminy Dobre pokój Nr. 8.
§ 2
Odpowiedzialnym za wykonanie Zarządzenia czynię Pana Krzysztofa Kozłowskiego pracownika Urzędu Gminy.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Accessibility