Brak informacji

 

ZARZĄDZENIE Nr 0151/19/08
WÓJTA GMINY DOBRE


z dnia 27 czerwca 2008 roku


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do analizy dokumentów


aplikacyjnych kandydatów na stanowisko Inspektora do spraw


ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Dobre.


Na podstawie § 41 ust.3 Statutu Gminy Dobre przyjętego Uchwałą


Nr IV/31/02 Rady Gminy w Dobre z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie


uchwalenia Statutu Gminy Dobre oraz § 2 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze określonego w Zarządzeniu Nr 0151/52/05 Wójta Gminy Dobre z dnia


25 października 2005 roku w sprawie wprowadzenia ,,Systemu zatrudniania pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w urzędzie”, zarządzam, co następuje:
§ 1.
Powołuje Komisję Rekrutacyjna dla celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko


Inspektora do spraw ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Dobre , w składzie:


1/Krzysztof Radzio – Przewodniczący Komisji


2/Sławomir Miąskiewicz – Członek Komisji


3/Anna Walewska – Członek Komisji/Sekretarz Komisji/
§ 2.
Zadania Komisji określa Zarządzenie Nr 0151/52/05 Wójta Gminy Dobre z dnia


25 października 2005 roku.
§ 3.
Odpowiedzialnym za realizację Zarządzenia czynię Przewodniczącego Komisji.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Accessibility