Brak informacji

                                              


 


 


ZARZĄDZENIE  Nr 0151/24/08


WÓJTA GMINY DOBRE


z dnia 11 sierpnia 2008 roku


 


              w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy


                                DOBRE i planów finansowych jednostek podsektora samorządowego


                                  za I półrocze 2008 roku.


 


 


                          Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych


                  /Dz. U. z 2005r.,Nr 249, poz.2104 z późn. zm. / WÓJT GMINY  DOBRE zarządza,


                   co następuje:


 


§ 1.


 


                  Przyjmuje się informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy i planów finansowych jednostek


                   podsektora samorządowego za I półrocze 2008 roku stanowiące załączniki nr 1 i 2  do niniejszego


                   zarządzenia.


 


§ 2.


 


                  Informacje, o których mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy w Dobrem i Regionalnej


                  Izbie Obrachunkowej  w Warszawie Zespół w Siedlcach.


 


§ 3.


 


                  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 


 


 


 


                                                                 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


I N F O R M A C J A


 


o  przebiegu  wykonania  budżetu  Gminy  Dobre


za  I  półrocze  2008  roku


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                  Załącznik Nr 1


                                                               do Zarządzenia Nr 0151/24/08


                                                     Wójta Gminy w Dobrem


                                                             z dnia 11 sierpnia 2008 roku.


 


 


 


 


 


WYKONANIE  BUDŻETU  GMINY  DOBRE za I półrocze 2008roku


w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej


 


 
 


Dochody


Wydatki


Dział


Rozdz


§


Nazwa działu, paragr.


Plan po


Zmianach


Wykonanie


Accessibility