Brak informacji

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 0151/42/08
WÓJTA GMINY DOBRE


z dnia 3 grudnia 2008 roku


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do analizy dokumentów


aplikacyjnych kandydatów na stanowisko Inspektora do spraw


gospodarki wodno-ściekowej i drogownictwa w Urzędzie Gminy Dobre.


Na podstawie § 41 ust.3 Statutu Gminy Dobre przyjętego Uchwałą


Nr IV/31/02 Rady Gminy w Dobrem z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie


uchwalenia Statutu Gminy Dobre oraz § 2 Regulaminu naboru na wolne stanowiska


urzędnicze , określonego w Zarządzeniu Nr 0151/52/05 Wójta Gminy Dobre z dnia


25 października 2005 roku w sprawie wprowadzenia ,,Systemu zatrudniania pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w urzędzie „ ,zarządzam ,co następuje:
§ 1.
Powołuję Komisję Rekrutacyjną dla celu wyłonienia kandydatów na wolne stanowisko Inspektora do spraw gospodarki wodno-ściekowej i drogownictwa


w Urzędzie Gminy Dobre, w składzie:


1.Krzysztof Radzio – Przewodniczący Komisji


2.Sławomir Miąskiewicz – Członek Komisji


3.Anna Walewska – Członek Komisji/Sekretarz Komisji
§ 2.
Zadania Komisji określa Zarządzenie Nr 0151/52/05 Wójta Gminy Dobre z dnia


25 października 2005 roku.
§ 3.
Odpowiedzialnym za realizację Zarządzenia czynię Przewodniczącego Komisji.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Krzysztof Radzio

Accessibility