Brak informacji

 


 


 


Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  1/09


 


WÓJTA  GMINY  DOBRE


z dnia 7 stycznia 2009 roku


 


 


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do analizy dokumentów    aplikacyjnych kandydatów na stanowisko Inspektora do spraw     planowania przestrzennego i budownictwa w Urzędzie Gminy


Dobre.


 


 


                  Na podstawie § 41 ust.3 Statutu Gminy Dobre przyjętego Uchwałą Nr IV/31/02 Rady Gminy w Dobrem z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie


uchwalenia Statutu Gminy Dobre oraz § 2 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, określonego w Zarządzeniu Nr 0151/52/05 Wójta Gminy Dobre z dnia 25 października 2005 roku w sprawie wprowadzenia ,,Systemu zatrudniania pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w urzędzie” , zarządzam , co następuje :


 


§ 1.


 


Powołuję Komisję Rekrutacyjną dola celu wyłonienia kandydatów na wolne


stanowisko Inspektora do spraw planowania przestrzennego i budownictwa


w Urzędzie Gminy Dobre , w składzie:


1.Krzysztof Radzio                         – Przewodniczący Komisji


2.Sławomir Miąskiewicz             – Członek Komisji


3.Anna Walewska                        – Członek Komisji/Sekretarz  Komisji


 


§ 2.


 


Zadania Komisji określa Zarządzenie Nr 0151/52/05 Wójta Gminy Dobre z dnia 25 października 2005 roku.


 


§ 3.


 


Odpowiedzialnym za realizację Zarządzenia czynię Przewodniczącego Komisji


 


§ 4.


 


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .


 


                                                                   W ó j t


 


                                                           Krzysztof  Radzio


                                                                                

Accessibility