Brak informacji

 

ZARZĄDZENIE Nr 3/09


Wójta Gminy w Dobrem


z dnia 12 stycznia 2009 roku
w sprawie ustalenia planów finansowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


w Dobrem.
Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ oraz Uchwały


Nr XVIII/130/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre


na 2009 rok zarządzam, co następuje:


§ 1.
Ustala się na 2009 rok plan dochodów budżetowych w kwocie 4 000zł. zgodnie


z załącznikiem Nr 1.
§ 2.
Ustala się na 2009 rok plan wydatków budżetowych w kwocie 2 058 500zł. zgodnie


z załącznikiem Nr 2.
§ 3.
Odpowiedzialnym za wykonanie czyni się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem.
§ 4.
Zarządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2009 roku.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 3/09 z dnia 12 stycznia 2009 roku
Plan dochodów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem na rok 2009.
Dział


Rozdział


§


Nazwa działu, rozdziału, paragrafu


Plan na 2009r.


1


2


3


4


5


852


POMOC SPOŁECZNA


4 000
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze


4 000


0830


Wpływy z usług


4 000


Informacja dodatkowa:
Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych
Dz. 852 rozdział 85212 § 2010 1 670 000zł.


85213 § 2010 4 700zł.


85214 § 2010 40 000zł.


85214 § 2030 23 800zł.


85219 § 2030 65 000zł.


85295 § 2030 33 000zł.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 3/09 z dnia 12 stycznia 2009 roku
Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem na rok 2009.


Dział


Rozdział


§


Nazwa działu, rozdziału, paragrafu


Plan na 2009 r.
1


2


3


4


5


852


POMOC SPOŁECZNA


2 058 500
85202
Domy pomocy społecznej


17 000


4330


Zakup usług od innych jedn. Samorząd.


17 000
85212
Świadczenia rodzinne, zalicz. aliment.


1 670 000


3110


Świadczenia społeczne


1 610 000


4010


Wynagrodzenia osobowe pracowników


32 400


4040


Dodatkowe wynagrodzenie roczne


2 500


4110


Składki na ubezpieczenia społeczne


15 500


4120


Składki na Fundusz Pracy


855


4210


Zakup materiałów i wyposażenia


1 745


4260


Zakup energii


500


4300


Zakup usług pozostałych


2 850


4370


Zakupy z tyt. zakupu usług tel. stacjona.


1 200


4410


Podróże służbowe krajowe


100


4440


Odpisy na zakład. fundusz świad. socj.


1 000


4740


Zakup materiałów papierniczych


400


4750


Zakup akcesoriów komputerowych


950
85213
Składki na ubezpieczenia zdrowotne


4 700


4130


Składki na ubezpieczenia zdrowotne


4 700
85214
Zasiłki i pomoc w naturze


126 000


3110


Świadczenia społeczne zad. zlecone


40 000


3110


Świadczenia społeczne zad. własne


86 000
85219
Ośrodek pomocy społecznej


147 000


4010


Wynagrodzenia osobowe pracowników


103 700


4040


Dodatkowe wynagrodzenie roczne


8 800


4110


Składki na ubezpieczenia społeczne


18 100


4120


Składki na Fundusz Pracy


2 760


4210


Zakup materiałów i wyposażenia


2 790


4260


Zakup energii


1 000


4300


Zakup usług pozostałych


4 000


4370


Opłata z tyt. zakupu usług telef. stacj.


1 200


4410


Podróże służbowe krajowe


200


4440


Odpisy na zakład. fund. świad. socj.


3 000


4740


Zakup materiałów papierniczych


350


4750


Zakup akcesoriów komputerowych


600
85228
Usługi opiekuńcze


27 800


4010


Wynagrodzenia osobowe pracowników


9 000


4040


Dodatkowe wynagrodzenie roczne


660


4110


Składki na ubezpieczenia społeczne


3 040


4120


Składki na Fundusz Pracy


600


4170


Wynagrodzenia bezosobowe


14 000


4440


Odpisy na zakład. fund. świad. socj.


500
85295
Pozostała działalność


66 000


3110


Świadczenia społeczne


66 000Accessibility