Brak informacji

 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 0151/49/08
WÓJTA GMINY DOBRE


z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i


organizowania egzaminu kończącego tę służbę.


Na podstawie art.19 ust.8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku


o pracownikach samorządowych/Dz.U. z 2008 roku Nr 223 poz.1458/, w


związku z art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie


gminnym/tekst jedn.Dz.U.z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn.zm./,


zarządza się, co następuje :
§ 1.
Ustala się Regulamin przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania


egzaminu kończącego tę służbę , stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy, kierownikom referatów.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku
Załącznik do


Zarządzenia Nr 0151/49/08


Wójta Gminy Dobre


z dnia 30 grudnia 2008 roku


REGULAMIN PRZEPROWADZANIA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ


I ORGANIZOWANIA EGZAMINU KOŃCOWEGO.


§ 1.
1.Regulamin określa szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygoto –


wawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla pracowników


podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym , w tym


kierowniczym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Gminy Dobre.


2.Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie


pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych .
§ 2.
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o :


– ,, ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 listopada 2008 roku o


pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2008r Nr 223 poz.1458/,


– ,, Urzędzie” – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Dobrem,


– ,,Wójcie” – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Dobre,


– ,,Sekretarzu” – należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Dobre,


– ,, Kierowniku Referatu” – należy przez to rozumieć kierowników referatów w


Urzędzie Gminy Dobre , w tym Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,


– ,, pracowniku” – należy przez to rozumieć osobę podejmującą po raz pierwszy


pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku


urzędniczym w rozumieniu ustawy o pracownikach samorządowych, która


została skierowana do odbycia służby przygotowawczej.
§ 3.
1.Każdy pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku


urzędniczym , w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym jest zobowiązany


odbyć służbę przygotowawczą zakończoną egzaminem , za wyjątkiem


pracowników , którzy zostali zwolnieni z tego obowiązku przez Wójta Gminy,


na podstawie art.19 ust.5 ustawy.


2.Ustalenia czy osoba podejmująca pracę podlega obowiązkowi odbycia służby


przygotowawczej decyduje Sekretarz.


3.Zwolnienie z odbycia służby przygotowawczej nie zwalnia z obowiązku


poddania się egzaminowi.


4.Pracownika kieruje się do odbycia służby przygotowawczej nie później niż przed


upływem 1 miesiąca od dnia zatrudnienia.


5.Służba przygotowawcza trwa od 1 do 3 miesięcy.


6.Długośc okresu służby przygotowawczej zależy od wiedzy i kwalifikacji


pracownika oraz zdolności do nabywania umiejętności niezbędnych na


danym stanowisku urzędniczym.


7.Okres służby przygotowawczej ulega przedłużeniu czas usprawiedliwionej


nieobecności pracownika w pracy , w przypadku gdy łącznie okresy


nieobecności są dłuższe niż 14 dni.


8.Bezpośredni nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej i organizowaniem


egzaminów dla pracowników Urzędu sprawuje Sekretarz.


9.Wszyscy pracownicy , a w szczególności Kierownicy Referatów , są


zobowiązani do współpracy w organizowaniu służby przygotowawczej i


przeprowadzeniu egzaminów.
§ 4.
W czasie odbywania służby przygotowawczej pracownik ma obowiązek:


a/zapoznać się ze strukturą organizacyjną Urzędu,


b/zapoznać się z obowiązującymi w Urzędzie zasadami ochrony informacji


niejawnych oraz ochrony danych osobowych,


c/zapoznać się z przepisami regulującymi ustrój samorządu gminnego oraz


przepisami wewnętrznymi Urzędu, a w szczególności:


– ustawą o samorządzie gminnym,


– ustawa o pracownikach samorządowych,


– ustawa o ochronie danych osobowych,


– ustawą o ochronie informacji niejawnych,


– instrukcją kancelaryjną,


– Regulaminem Organizacyjnym Urzędu,


– Regulaminem pracy Urzędu,


d/zapoznać się z rodzajem spraw załatwianych na stanowisku pracy pracownika


oraz sposobu prowadzenia dla nich niezbędnej dokumentacji ,


e/poznać zasady profesjonalnej obsługi interesantów.
§ 5.
1.Decyzję o skierowaniu pracownika do odbycia służby przygotowawczej i jej


zakresu podejmuje Wójt lub osoba działająca z jego upoważnienia na podstawie


wniosku i opinii Kierownika Referatu, w którym pracownik jest zatrudniony


/załącznik nr 1 do Regulaminu/.


2.Wójt podejmuje decyzję o skierowaniu ,jednocześnie ustalając dla tej osoby plan


służby przygotowawczej opracowany przez Kierownika Referatu w porozumieniu z Sekretarzem .


3.W uzasadnionych przypadkach na umotywowany wniosek Kierownika Referatu


lub Sekretarza , Wójt może zwolnić pracownika z odbycia służby przygotowawczej/załącznik nr 2 do regulaminu/.
§ 6.
1.Plan służby przygotowawczej określa:


– okres odbywania służby,


– wykaz aktów prawnych , których znajomość jest dla pracownika


obowiązkowa,


– zestawienie umiejętności praktycznych, które pracownik powinien nabyć w


trakcie odbywania służby,


– wskazanie komórek organizacyjnych, w których pracownik ma odbyć


praktykę,


– wykaz zagadnień egzaminacyjnych,


– termin egzaminu.
§ 7.
1.Egzamin przeprowadza Komisja Egzaminacyjna powołana przez Wójta .


2.Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.


3.Komisja Egzaminacyjna opracowuje pytania egzaminacyjne, ocenia


odpowiedzi pracownika oraz ustala wynik egzaminu.


4.Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu składającego się


z 40 pytań ,obejmujących zagadnienia teoretyczne i praktyczne objęte


programem służby przygotowawczej na danym stanowisku.


Na każde pytanie możliwa jest jedna poprawna odpowiedź, za która


przyznawany jest 1 punkt.


5.Część ustna polega na udzieleniu odpowiedzi na 5 pytań, obejmujących


zagadnienia objęte służbą przygotowawczą .


6.Komisja egzaminacyjna ocenia odpowiedzi udzielane na poszczególne


pytania, biorąc pod uwagę poprawność i kompletność odpowiedzi.


7.Za każdą odpowiedź przyznaje się od 0 do 5 punktów.


8.Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie co najmniej 60% wszystkich


punktów.


9.W przypadku uzyskania mniej niż 60% wszystkich punktów , wyznacza się


dodatkowy termin egzaminu poprawnego.


10.Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół.


Protokół zawiera:


a/imię i nazwisko pracownika,


b/czas trwania służby przygotowawczej,


c/datę odbycia egzaminu,


d/wynik tego egzaminu,


e/członków wchodzących w skład Komisji Egzaminacyjnej.


Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji.


Wzór protokółu stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.


§ 8.
1.Pracownik, który zaliczył egzamin z wynikiem pozytywnym otrzymuje


zaświadczenie o odbyciu służby przygotowawczej i zaliczeniu egzaminu z


wynikiem pozytywnym .


Załącznik nr 4 do Regulaminu.


2.Dokumentację z przebiegu służby przygotowawczej i egzaminu kończącego


tę służbę przechowuje się w teczce merytorycznej w Referacie Organizacyjno-


Społecznym Urzędu.


3.Jeden egzemplarz zaświadczenia o odbyciu służby przygotowawczej i


złożeniu egzaminu końcowego wkłada się do akt osobowych pracownika.


§ 9.
1.Wszystkie czynności zastrzeżone w Regulaminie dla Sekretarza może


przejąć do wykonania Wójt.


2.Wójt może uchylić lub zmienić decyzję Sekretarza.


`Załącznik nr 1 do Regulaminu


…………………………….


/ pieczęć /
SKIEROWANIE
DO ODBYCIA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
Na podstawie art.19 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o


pracownikach samorządowych /Dz.U.z 2008 roku Nr 223 poz.1458/ oraz § 5


pkt.1 Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania


egzaminu końcowego
K I E R U J Ę


Pana/ Panią…………………………………………………………………….
do odbycia służby przygotowawczej w Urzędzie Gminy Dobre na okres


………..miesięcy.
Równocześnie zobowiązuję Panią/Pana do złożenia egzaminu końcowego,


nie później niż do ………………………………….


………………………………


/ podpis/
Dobre, dnia……………………………..


Załącznik nr 2 do Regulaminu
Z W O L N I E N I E
z obowiązku odbycia służby przygotowawczej
Na podstawie art.19 ust.5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o


pracownikach samorządowych / Dz.U. z 2008 roku Nr 223 poz. 1458/ oraz


§ 5 ust.3 Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i


organizowania egzaminu końcowego


Z W A L N I A M


Panią/ Pana……………………………………………………..


z odbycia służby przygotowawczej w Urzędzie Gminy Dobre.


Jednocześnie zobowiązuję Panią/Pana do złożenia wymaganego


egzaminu, nie później niż do………………………..………………………………….


/ podpis/


Dobre, dnia………………………..Załącznik nr 3 do RegulaminuAccessibility