Brak informacji

ZARZĄDZENIE Nr 0151/2/08
Wójta Gminy w Dobrem
z dnia 10 stycznia 2008 roku
w sprawie ustalenia planów finansowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem.
Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ oraz Uchwały


Nr XII/72/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre


na 2008 rok zarządzam, co następuje:


§ 1.
Ustala się na 2008 rok plan dochodów budżetowych w kwocie 5 000zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2.
Ustala się na 2008 rok plan wydatków budżetowych w kwocie 2 154 200zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3.
Odpowiedzialnym za wykonanie czyni się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem.
§ 4.
Zarządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2008 roku.

Accessibility