Brak informacji

ZARZĄDZENIE NR 0151/4/08
WÓJTA GMINY DOBRE
z dnia 18 lutego 2008 roku


w sprawie: przeprowadzenia trzeciego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rudzienko, stanowiącej własność gminy Dobre.
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2004 roku. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm./ oraz § 41 ust.3 Uchwały Nr IV/31/2002 Rady Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dobre /Dz.Urz.Woj.Maz. z 2003r. Nr 2, poz. 32/ zarządzam co następuje:


§ 1


Wobec tego, że nikt nie przystąpił do drugiego przetargu zarządzam przeprowadzić trzeci przetarg nieograniczony ustny na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rudzienko, składającej się z działki 122 o powierzchni 3100 m2 za cenę 1500 złotych.
§ 2
Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia czyni się Marcina Sitnickiego – pracownika Urzędu Gminy Dobre.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Accessibility