Brak informacji

 

Zarządzenie Nr 39/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Dobre

z dnia 28 lutego 2024 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości (części nieruchomości),

położonej przy ulicy Rynek przeznaczonej do dzierżawy na czas określony.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) i art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości (części nieruchomości) przeznaczonej do dzierżawy na czas określony stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informację o wykazie, o którym mowa w § 1, stanowiącą załącznik nr 2, podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Dobrem, ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Dobre.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy – Agnieszce Roguskiej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 39 /2024

Burmistrza Miasta i Gminy Dobre

z dnia 28 lutego 2024 roku

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DOBRE

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

1

Opis nieruchomości wg kw oraz katastru nieruchomości

KW SI1M/00037937/0

obręb DOBRE ul. Rynek

część działki o nr 540/1

2

Powierzchnia nieruchomości

Powierzchnia przewidziana do dzierżawy 20,00m2

3

Opis nieruchomości

Część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym jako działka o nr 540/1 położona w Dobrem ul. Rynek. Powierzchnia przewidziana do wydzierżawienia wynosi 20,00 m 2 usytuowana jest od strony północno – zachodniej granicy działki.

4

Przeznaczenie nieruchomości sposób jej zagospodarowania

Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami planu nieruchomość znajduje się w terenach usług. Podstawowe przeznaczenie terenów pod usługi nauki,oświaty,kultury, zdrowia,opieki społecznej, handlu, gastronomii,turystyki,obiekty administracji publicznej. Dozwolona jest lokalizacja usług komercyjnych i mieszkań jako uzupełnienia przeznaczenia podstawowego. Dozwolona jest lokalizacja urządzeń lokalnej i ponadlokalnej infrastruktury technicznej. Dodatkowo teren nieruchomości objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej „A”

5

Termin i forma zagospodarowania nieruchomości

Dzierżawa na czas określony (kwiecień – wrzesień 2024r)

6

Forma objęcia nieruchomości

Umowa dzierżawy

7

Wysokość opłat z tytułu najmu nieruchomości i ich aktualizacja

Wysokość czynszu wynosi 250,00 zł netto miesięcznie.

W czasie trwania umowy nie przewiduje się podwyżki czynszu.

8

Termin wnoszenia opłat

Czynsz płatny w terminie do 25-ego każdego miesiąca.

Uwaga:

Wykaz zostaje wywieszony zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2023r., poz. 344 ze zm.) na okres 21 dni tj. od dnia 29 lutego 2024 roku

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 39 /2024

Burmistrza Miasta i Gminy Dobre

z dnia 28 lutego 2024 roku

INFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344 ze zm) Burmistrz Miasta i Gminy Dobre informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Dobre oraz na stronie internetowej www.gminadobre.pl dostępny jest wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas określony.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Dobre, pokój nr 8 lub telefonicznie 25 7571190 w.27, w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Załączniki

Accessibility