Brak informacji

 

ZARZĄDZENIE Nr  63/2024

BURMISTRZA MIASTA I  GMINY   DOBRE

z dnia 24 czerwca 2024 roku

 

w sprawie:   ogłoszenia wykazu dotyczącego sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym jako działka 203/9 o powierzchni 0,1517ha  położonej w miejscowości Dobre  gm. Dobre.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z. 2023 poz. 344 ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  ( t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 344 ze zm.) zarządzam
co następuje:

 

  • 1

Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego ustnego, nieruchomości gruntowej  oznaczonej numerem 203/9  o powierzchni 0,1517 ha położonej  w miejscowości Dobre  gm. Dobre, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

  • 2

Informację o wykazie, o którym mowa w § 1, stanowiącą załącznik nr 2, podać  do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Dobrem, ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Dobre.

 

  • 3

Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia czyni się Agnieszkę Roguską – pracownika Urzędu Miasta  i Gminy.

 

  • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik nr 1 do zarządzenia

Burmistrza Miasta i  Gminy Dobre

Nr 63 /2024 z dnia 24 czerwca 2024 roku

 

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Dobre:

Adres nieruchomości  Dobre  gmina Dobre
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów KW SI1M/ 00101520/4

Obręb: 141206_4.0001 Dobre

Działka nr ew. 203/9

Powierzchnia nieruchomości Działka 203/9   – 0,1517 ha
Cena nieruchomości 75.850,00 złotych
Opis nieruchomości Działka nr 203/9 o powierzchni 0,1517ha we ewidencji gruntów stanowi drogę gruntową. Położona między ulicą Laszczki za pasem zabudowy a ulicą Skrzyneckiego o nawierzchni asfaltowej, w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej i terenów niezabudowanych.

Teren przyległy uzbrojony  w sieć elektryczną i sieć wodociągową.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania Dla przedmiotowej działki gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Dobre obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji oraz uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego Uchwała nr XXXV/268/23 Rady Gminy Dobre z dnia 22 czerwca 2023 roku działka nr 203/9 przeznaczona jest pod tereny rolne. Ponadto patrząc od ul. Laszczki ok. 100  położona w strefie 150 ochrony sanitarnej cmentarza. Działka znajduje się w obszarze wpisanym do gminnej ewidencji zabytków.
Zapłata ceny nieruchomości Opłata jednorazowa, nie później niż 2 dni przed terminem  zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
Forma sprzedaży Przetarg ustny nieograniczony
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży Uchwała Rady Miasta i Gminy Dobre Nr III/17/2024 z dnia 19 czerwca 2024 roku.

 

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Dobre,
ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre oraz w miejscowości w której położona jest w/w nieruchomość, jak również na stronie internetowej pod adresem: www.gminadobre.pl na okres 21 dni, od dnia 28 czerwca 2024 roku.

Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2023 r.  poz. 344 ze zm.) termin złożenia wniosków przez osoby którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabywaniu nieruchomości na podstawie art. 34 cytowanej powyżej ustawy, nie może być krótszy niż 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu i upływa w dniu 10 sierpnia 2024 roku.

Po tym terminie zostanie ogłoszony przetarg na zbycie nieruchomości.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Dobre, pokój nr 7 lub pod nr 25 7571190 wew. 27

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik nr 1 do zarządzenia

Burmistrza Miasta i  Gminy Dobre

Nr 63 /2024 z dnia 24 czerwca 2024 roku

 

 

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Dobre informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i  Gminy Dobre oraz na stronie internetowej www.gminadobre.pl dostępny jest wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Dobre gm. Dobre.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dobre, pokój nr 7 lub telefonicznie 25 7571190 wew. 27, w godzinach pracy Urzędu.

Załączniki

Accessibility