Brak informacji

 
Z A P R O S Z E N I E


 Zapraszam na VII sesję Rady Gminy Dobre w dniu


15 lipca 2015 roku o godz. 9 oo , która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dobrem z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad .
 2.Informacja o pismach , jakie wpłynęły do Rady Gminy .
 3.Rozpatrzenie wniosków stałych Komisji Rady Gminy  z ostatnio odbytych posiedzeń.
 4.Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady  Gminy .
 5.Zapytania radnych i sołtysów .
    6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/37/15 Rady Gminy Dobre z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
 7.Podjęcie uchwały zmiany uchwały Nr VI/35/15 Rady Gminy Dobre z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie  wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobre  na lata 2015-2020 .
 8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej i przesyłu na nieruchomości położonej w Dobrem przy ulicy Poniatowskiego, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 2180.
 9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/39/15 Rady Gminy Dobre z dnia 27 maja 2015 roku  w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej pn. „Gminny Zespół Administracyjny Szkół” w Dobrem.
 10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie Gminy Dobre .
 11.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki nisko emisyjnej dla Gminy Dobre .
 12.Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości pobieranego wynagrodzenia.
 13.Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji .
 15.Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów
 16.Wolne wnioski.
 17.Zamknięcie sesji .

Accessibility