Brak informacji


Zapraszam na  posiedzenie Komisji Budżetu , Finansów ,
 Planowania i Przemysłu w dniu 3 lipca 2009 roku o godzinie .14.30 w lokalu
 Urzędu Gminy w Dobrem z następującym porządkiem :


 1.Ocena realizacji zadań inwestycyjnych na terenie gminy Dobre .
 2.Sprawa czystości  lasów na terenie gminy Dobre  .
 3.Sprawy różne .


       Przewodniczący Komisji


                   Sławomir Sobiepanek  


 Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 3 lipca
 2009 roku o godzinie 14.30 w lokalu Urzędu Gminy sala nr 1 z następującym  porządkiem :


 1.Kontrola realizacji inwestycji w gminie .
 2Kontrola odnośnie utrzymania czystości  i porządku w gminie
 3.Sprawy różne .


 


 


      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
   
            Jacek Sadoch


Zapraszam  na posiedzenie Komisji  Rolnictwa  , Ochrony
 Środowiska , Ochrony p.poż. i Bezpieczeństwa  Publicznego w dniu
 3 lipca 2009 roku o godzinie 14.30 w lokalu Urzędu Gminy w Dobrem
 sala nr 1 z następującym porządkiem :


 1. .Ocena realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych przez gminę .
 2.Sprawy różne .


 


       Przewodniczący Komisji Rolnictwa


        Andrzej Zagrodzki 


 

Accessibility