Brak informacji

 „Projekt


UCHWAŁA NR XIX/ /09


RADA GMINY DOBRE


z dnia 18 lutego 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie niezabudowanej nieruchomości gruntowej we wsi Dobre, stanowiącej własność gminy Dobre, oraz na bez przetargowy tryb zawarcia umowy dzierżawy.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z póź. zm,/ oraz art 13 ust. 1 oraz art 37 ust. 4 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 roku nr 261 poz. 2603 z późn. zm./ Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1.
Wyraża zgodę na wydzierżawienie na okres 10 lat część nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 100 m2, położonej we wsi Dobre gmina Dobre, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2180 o powierzchni 0,9829 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim urządzona jest księga wieczysta KW nr 37937 oraz na bez przetargowy tryb zawarcia umowy dzierżawy.
§ 2.
Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Accessibility