Brak informacji

 „projekt
Uchwała Nr XIX / /09


Rady Gminy Dobre


z dnia 18 lutego 2009 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictw Wójtowi Gminy Dobre.
Na podstawie art. 18 ust.2 , pkt . 10, w związku z art. 7 ust. 1 pkt .19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ Rada Gminy Dobre postanawia, co następuje:


§1 .


Udziela się pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Dobre do wnioskowania i realizacji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz do zawierania umów na realizację projektów będących przedmiotem aplikacji.
§ 2 .


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.


§ 3 .


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Accessibility