Brak informacji

 „projekt”


UCHWAŁA NR XIX/ 09


RADY GMINY DOBRE


z dnia 18 lutego 2009 roku
w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego określenia wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez gminę Dobre.


Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a w związku z art. 91d pkt.1, art. 49 ust. 2 pkt. 1 i 2, art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2006 roku Nr 97 poz. 674 z późn. zm./oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli uchwala się co następuje:
§ 1 .
Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe zasady wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez gminę Dobre , zwany dalej „Regulaminem” określający


1/ wysokość dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,


2/ szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,


3/ zasady przyznawania i wypłacania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia


dydaktyczno- wychowawcze,


4/ wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego


przyznawania i wypłacania.


§ 2 .
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.
§ 3 .
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Załącznik do Uchwały Nr XIX/134/09


Rady Gminy Dobre


z dnia 18 lutego 2009 roku
REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WYSOKOŚĆ ORAZ SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYPŁACANIA DODATKÓW DO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO NAUCZYCIELI.


ROZDZIAŁ I


Postanowienia wstępne.


§ 1


1.Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, przedszkolu i gimnazjum, prowadzonych przez gminę Dobre.


2.Regulamin określa:


1/ wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,


2/ szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,


3/ zasady przyznawania i wypłacania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze,


4/ wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego


przyznawania i wypłacania.


§ 2


Ilekroć w dalszej części regulaminu bez bliższego określenia jest mowa o:


1/ regulaminie – rozumie się przez to regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za wysługę lat, za trudne warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe, za godziny doraźnych zastępstw oraz zasad ich wypłacania, a także nagród za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze.


2/Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku -Karta Nauczyciela / Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz.674 z późn. zm/.


3/rozporządzeniu – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy / Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm./,


4/wójcie- rozumie się przez to Wójta Gminy Dobre,


5/radzie – rozumie się przez to Radę Gminy Dobre,


6/szkole- należy przez to rozumieć przedszkole, szkoły podstawowe, gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest gmina Dobre,


7/dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki organizacyjnej gminy, o których mowa w § 1 ust. 1 regulaminu,


8/nauczycielach- rozumie się przez to nauczycieli, o których mowa w § 1 ust. 1 regulaminu,


9/roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres pracy przedszkola, szkoły od dnia 1 września danego roku szkolnego do dnia 31 sierpnia roku następnego,


10/klasie- należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,


11/uczniu- należy przez to rozumieć także wychowanka,


12/tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin- należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w § 1 pkt 2 rozporządzenia,


13/zakładowej organizacji związkowej – rozumie się przez to Zarząd Oddziału ZNP w Mińsku Mazowieckim.
ROZDZIAŁ II
Dodatek motywacyjny.


§ 3


1.Ustala się środki budżetowe w planach finansowych jednostek organizacyjnych


z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne w wysokości 4 % kwoty wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli.


2.Środki finansowe przeznaczone na wypłatę dodatków motywacyjnych dla nauczycieli powiększone są o kwotę wynikającą z wysokości dodatków motywacyjnych przyznanych dyrektorom szkół.


§ 4


1.Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1/uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym:
a/ osiąganie w pracy dydaktyczno-wychowawczej pełnej realizacji programu nauczania oraz wprowadzanie nowych treści, korelacji treści programowych z innymi przedmiotami, a także uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno- wychowawczych, potwierdzonych wynikami albo sukcesami w konkursach przedmiotowych i artystycznych, zawodach sportowych, olimpiadach, itp.,


b/ stosowanie różnorodnych metod nauczania oraz porównywanie efektywności stosowanych metod,


c/ stosowanie nowych rozwiązań metodycznych w zajęciach dydaktyczno- wychowawczych,


d/ prowadzenie lekcji otwartych w ramach prac zespołu przedmiotowego lub z własnej inicjatywy,


e/ umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,


f/ pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki.


g/ prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej,


h/ praca na rzecz środowiska lokalnego.
2/ Jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, w tym:
a/ systematyczne i efektywne przygotowanie do przydzielonych obowiązków,


b/ podnoszenie umiejętności zawodowych – udział w doskonaleniu warsztatu pracy oraz różnych form doskonalenia zawodowego,


c/ prezentowanie swego dorobku pedagogicznego,


d/ opracowywanie publikacji naukowych związanych z warsztatem pracy,


e/ wzbogacanie własnego warsztatu pracy,


f/ dbałość o mienie szkoły i poszerzenie bazy dydaktycznej,


g/ prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej,


h/ rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,


i/ przestrzeganie dyscypliny pracy,


j/ współpraca z samorządem gminy.
3/ Posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
4/ Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42, ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, w tym:
a/ udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,


b/ udział w komisjach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych i innych,


c/ opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi, działającymi na terenie szkoły,


d/ prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,


e/ aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły,


f/ praca na rzecz środowiska lokalnego.
§ 5


Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi szkoły, poza wymienionymi w § 4 jest spełnienie następujących kryteriów:
1/ tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły w tym: opracowanie arkusza organizacyjnego, wyposażenie w środki dydaktyczne, sprzęt, organizowanie działalności administracyjnej, gospodarczej, kancelarii szkolnej, zapewnienie i czuwanie nad przestrzeganiem odpowiednich warunków bhp i p.poż.,


2/ opracowanie i realizacja planu finansowego szkoły, w tym również pozyskiwanie środków pozabudżetowych,


3/ dbałość o mienie w tym: organizowanie przeglądów technicznych, prace konserwacyjno- remontowe, czystość i estetyka szkoły,


4/ prowadzenie spraw osobowych w tym: zatrudnianie zgodnie z kwalifikacjami, prowadzenie akt osobowych pracowników, dysponowanie funduszem świadczeń socjalnych, dyscyplina pracy,


5/ sprawowanie nadzoru pedagogicznego w tym: realizacja programów nauczania, ocena pracy nauczycieli, opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, zachęcanie do innowacji i eksperymentów, motywowanie do doskonalenia zawodowego, realizacja zaleceń i wniosków organów nadzoru pedagogicznego,


6/ współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych oraz realizacja zaleceń i wniosków organu prowadzącego,


7/ kształtowanie atmosfery w pracy, w szkole służącej realizacji statutowych zadań przez podległych pracowników,


8/ współpraca z organami szkoły i związkami zawodowymi,


9/ pozostałe obowiązki:


a/ przestrzeganie regulaminu pracy,


b/ troska o stan bazy, estetykę, ład, porządek,


c/ samodzielność i inicjatywa w rozwiązywaniu problemów,


d/ inspirowanie nauczycieli do podejmowania zadań dodatkowych / konkursy, olimpiady, wycieczki, samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych/,§ 6


Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły Wójt Gminy Dobre.


§ 7


Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli od 3 do 30 % stawki wynagrodzenia zasadniczego, w granicach posiadanych środków na wynagrodzenia, ustala dyrektor jednostki, biorąc za podstawę kryteria określone w § 4.
§ 8


Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektorów od 5 do 50 % stawki wynagrodzenia zasadniczego, w granicach środków na wynagrodzenia przyznanych szkole ustala Wójt Gminy Dobre, biorąc za podstawę kryteria określone w § 4 i 5.
§ 9


Dodatek motywacyjny jest ruchomy i zróżnicowany i w zależności od oceny pracy nauczyciela przez dyrektora szkoły podlega weryfikacji.
§ 10


Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły jest ustalany przez Wójta Gminy na okres nie dłuższy niż jeden rok kalendarzowy.
§ 11


Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż jeden rok kalendarzowy.


§ 12


Dodatek motywacyjny przysługuje nauczycielom zatrudnionym w pełnym, jak i niepełnym wymiarze godzin za okres wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.


Dodatek motywacyjny przysługuje także nauczycielom zatrudnionym na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy.


§ 13


Dodatek motywacyjny wypłacany jest w terminach wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.
ROZDZIAŁ III


Dodatek funkcyjny.


§ 14


Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono:
1.Stanowisko dyrektora szkoły.


2.Stanowisko dyrektora przedszkola.


3.Staniowisko wicedyrektora szkoły.


4.Wychowawstwo klasy.


5.Opiekuna stażu


§ 15


1.Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości od 30% do 50%.
2.Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół ustala Wójt Gminy, uwzględniając między innymi wielkość szkoły, jej warunki organizacyjne, złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły, współpraca z samorządem gminy.
3.Wysokość dodatku dla wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych ustala i przyznaje dyrektor szkoły.
4.Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi, któremu powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.


W tych przypadkach prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca po upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia tych obowiązków i gaśnie z pierwszym dniem miesiąca po zaprzestaniu tych obowiązków.
5. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi z tytułu:
1/ sprawowania funkcji opiekuna stażu- w wysokości 2 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego,


2/ powierzenia wychowawstwa klasy, w wysokości od 1,5% do 4% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego, posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym w wysokości:


a/ w klasach do 10 uczniów 1,5 %


b/ w klasach od 11 do 15 uczniów 2 %


c/ w klasach od 16 do 20 uczniów 3%


d/ w klasach powyżej 20 uczniów 4%
6.Dodatek funkcyjny przysługuje w czasie nieobecności z tytułu choroby, usprawiedliwionej


nieobecności w pracy, bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.


§ 16


Dodatek funkcyjny wypłacany jest w terminach wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.
ROZDZIAŁ IV
Dodatek za wysługę lat.


§ 17


Dodatek za wysługę lat, o którym mowa w art. 33 Karty Nauczyciela przysługuje:


1/ począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu


w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli


nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,


2/ za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.


§ 18


Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.


Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.


§ 19
Dodatek za wysługę lat wypłacany jest w terminach wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.
ROZDZIAŁ V
Dodatek za trudne warunki pracy.


§ 20


1.Nauczycielom i wychowawcom, pracującym w trudnych i uciążliwych warunkach wyszczególnionych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, określającego wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy bez względu na stopień awansu zawodowego przysługują dodatki za trudne warunki pracy w następujących wysokościach:
Lp.
Wyszczególnienie
Wysokość dodatku


1.


Prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w klasach specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka / w tym dziecka z upośledzeniem w stopniu głębokim/


3 złote za każdą przepracowaną godzinę w trudnych warunkach pracy.


2.


Prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w klasach łączonych w szkołach podstawowych


3 złote za każdą przepracowaną godzinę w trudnych warunkach pracy.


3.


Prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w klasie lub grupie, w której znajduje się co najmniej jedno dziecko z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym.


3 złote za każdą przepracowaną godzinę w trudnych warunkach pracy.


4/


Prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasie lub grupie w której znajduje się co najmniej jedno dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością:


– niesłyszące


-słabosłyszące,


-słabowidzące.
3 złote za każdą przepracowaną godzinę w trudnych warunkach pracy
2.Dodatek, o którym mowa w ust. 1 ustala dla nauczycieli dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora Wójt Gminy, kierując się wysokościami określonymi


w tabeli.
3.Dodatek, o którym mowa w ust. 1 przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy.


§ 21


Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.


ROZDZIAŁ VI
Szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
§ 22


Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


§ 23


Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego / łącznie z dodatkami za trudne i uciążliwe warunki pracy- jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych odbywa się w takich warunkach/, przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.


§ 24


Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
§ 25


Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w arkuszu organizacyjnym szkoły lub placówki przysługuje za faktycznie przepracowaną w danym tygodniu liczbę godzin ponad obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


§ 26
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje również w przypadkach nie zrealizowania godzin ponadwymiarowych z przyczyn leżących po stronie pracodawcy a w szczególności w związku z:
1/ zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,


2/wyjazdem dzieci na wycieczki szkolne lub na imprezy,


3/chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż tydzień,


4/konferencjami metodycznymi,


5/Dniem Edukacji Narodowej,


6/rekolekcjami.


§ 27
Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć, określony w art. 42 ust. 3 KN, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru /lub 1 , gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy/ za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy.


Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu , nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w arkuszu organizacyjnym.
§ 28


Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.
§ 29
Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnych zastępstw ustala się tak, jak za jedną godzinę ponadwymiarową.


§ 30
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.
ROZDZIAŁ VII
Nagrody.


§ 31


1.Nauczucielom (w tym dyrektorom) mogą być przyznawane nagrody ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, tworzonego w wysokości 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń.


2.Fundusz, o którym mowa w ust. 1 dzieli się na część będącą w dyspozycji dyrektora szkoły lub placówki, wynoszącą 80% ogólnej kwoty funduszu oraz na część będącą w dyspozycji Wójta Gminy, stanowiącą pozostałe 20% kwoty funduszu.


3.Nagrody przyznawane z funduszu będącego w dyspozycji gminy noszą nazwę Nagród Wójta Gminy, zaś przyznawane z funduszu będącego w dyspozycji dyrektora szkoły – Nagród Dyrektora Szkoły.


§ 32


1.Nagrody Wójta Gminy oraz Nagrody Dyrektora Szkoły przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej.


2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą być przyznawane w innym czasie.


3.Nagrody Wójta Gminy przyznaje Wójt.


4.Nagrody Dyrektora Szkoły przyznaje Dyrektor Szkoły.


Accessibility