Brak informacji

 „projekt”


U C H W A Ł A NR XIX. /09


RADY GMINY DOBRE


z dnia 18 lutego 2009 roku


w sprawie przyznania dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy


Dobre.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/Dz.U. z 2001 roku Nr 146 poz.1591 z póżn.zm/ ,art.1 ust.2


pkt 3 i art.2 ust.1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej /Dz.U. z 1997r Nr 160 poz.1080 z późn.zm./ oraz art.1 ust.3 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, uchwala się ,


co następuje:
§ 1 .

Przyznać Wójtowi Gminy Dobre Panu Krzysztofowi Radzio dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw.,,trzynastkę” za 2008 rok .


§ 2 .


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.


§ 3 .


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Accessibility