Brak informacji

 


„projekt”
UCHWAŁA NR XIX//09


RADY GMINY DOBRE


z dnia 18 lutego 2009 roku
w sprawie przystąpienia Gminy Dobre do projektów kluczowych realizowanych przez


Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: 1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, 2) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.


Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 2 i pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)


Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje:
§ 1 .
Rada Gminy Dobre akceptuje stanowisko Wójta Gminy Dobre dotyczące uczestnictwa na zasadach partnerstwa w projektach kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.:
 1. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zwany dalej Projektem BW, 2. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zwany dalej Projektem EA, przyjmując jednocześnie, że:


 1. celami Projektu BW są:
  1. promocja gospodarcza Gminy Dobre;  2. wsparcie procesu przekształcenia do standardowej postaci elektronicznej rejestrów publicznych i innych zbiorów danych prowadzonych przez administrację Gminy oraz podniesienia na wyższy poziom aktualności i wiarygodności rejestrów publicznych;  3. aktywizacja obywateli oraz przedsiębiorców w procesach inwestycyjnych związanych z obrotem nieruchomościami poprzez dostęp do baz wiedzy o Gminie oraz do systemu informatycznego wspomagającego formułowanie i udostępnianie ofert nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje; 2. celami Projektu EA są:
  1. poprawa funkcjonowania jednostek samorządu Gminy i optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek;  2. zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej;  3. usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców m.in. poprzez wdrożenie
   e-Government, na który składać się będzie:
   1. elektroniczny obieg dokumentów;   2. elektroniczna obsługa obywateli;   3. elektroniczna skrzynka podawcza;


   1. elektroniczny podpis;   2. systemy dziedzinowe.
§ 2 .
Środki finansowe, niezbędne na pokrycie wkładu własnego w projektach BW i EA, zostaną zabezpieczone w uchwałach budżetowych Gminy Dobre na lata 2009-2012, w rozdziale 15011.
§ 3 .
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.
§ 4 .
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Accessibility