Brak informacji

 

„projekt”
UCHWAŁA Nr XIX/ /09


Rady Gminy Dobre


z dnia 18 lutego 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2009 rok.
Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm./ oraz art.165 ust.1 ustawy z dnia


30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm/


Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje:


§ 1.


W budżecie gminy na 2009 rok zmniejsza się plan dochodów budżetowych


o kwotę 79 492zł.


Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek


nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane


z ich poborem o kwotę 58zł.


Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa


§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 58zł.


Dz. 758 Różne rozliczenia o kwotę 79 434zł.


Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego


§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 79 434zł.


§ 2.


W budżecie gminy na 2009 rok zwiększa się plan dochodów budzetowych


o kwotę 79 492zł.


Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 20 000zł.


Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi


§ 0830 wpływy z usług 20 000zł.


Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek


nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane


z ich poborem 59 492zł.


Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności


cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych


i innych jednostek organizacyjnych


§ 0310 podatek od nieruchomości 38 492zł.


Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn


podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych


od osób fizycznych


§ 0310 podatek od nieruchomości 21 000zł.


§ 3.


Uzasadnienie do dokonanych zmian stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 4.


Odpowiedzialnym za wykonanie czyni się Wójta Gminy.


§ 5.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Załącznik nr 1


do Uchwały Nr XIX/139/09


Rady Gminy Dobre


z dnia 18 lutego 2009 roku.

U Z A S A D N I E N I E
Zmian w §§ 1-2 dokonano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów o zmniejszeniu na 2009 rok dla gminy Dobre planu części subwencji oświatowej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych natomiast zwiększenie planu wynika z wprowadzenia dla odbiorców opłaty stałej za dostawę wody, dokonania wymiaru podatku od nieruchomości na 2009 rok od osób prawnych oraz opodatkowania budynków mieszkalnych osób fizycznych.

Accessibility