Brak informacji

 „projekt”


UCHWAŁA NR XIX/ /09


RADA GMINY DOBRE


z dnia 18 lutego 2009 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mińskiemu przy opracowaniu


dokumentacji dla nieruchomości stanowiącej działki nr 344 i 584 we wsi Mlęcin


gm. Dobre do zmiany przebiegu dróg powiatowej nr 2214W i gminnej nr


220301W we wsi Mlęcin i regulacji ich stanu prawnego
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Dobre Nr XVIII/130/08 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009,Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje:
§ 1 .
Udziela się z budżetu Gminy Dobre pomocy finansowej Powiatowi Mińskiemu z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji dla nieruchomości stanowiącej działki nr 344 i 584 we wsi Mlęcin gm. Dobre do zmiany przebiegu dróg powiatowej nr 2214W i gminnej nr 220301W we wsi Mlęcin i regulacji ich stanu prawnego
§ 2 .
Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2009 rok, w wysokości 12017 zł.
§ 3 .
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Mińskim a Gminą Dobre. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy.
§ 4 .
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Accessibility