Brak informacji

 U C H W A Ł A
Nr
XIX/133/09


RADY GMINY DOBRE


z dnia 18 lutego 2009 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki


i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego


Programu Przeciwdziałania Narkomanii


na terenie Gminy DOBRE na rok 2009.


Na podstawie art. 41 ust.1, ust.2 i ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 roku Nr 70 poz. 473 z późn. zm.) art. 10 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U z 2005 r. Nr 179 poz.1485 z późn.zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt . 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje:


§ 1.
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Dobre na 2009 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.


§ 2.
Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania z realizacji uchwały po zakończeniu roku.


§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.


§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Accessibility