Brak informacji

 

UCHWAŁA NR XX/ /09 „Projekt”


RADY GMINY DOBRE


z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/123/04 Rady Gminy w Dobre z dnia 10 marca 2004 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego na terenie gminy Dobre, zmienionej uchwałą Nr XXIII/183/05 Rady Gminy w Dobrem z dnia 8 lutego 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/123/04 Rady Gminy w Dobrem z dnia 10 marca 2004 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego na terenie gminy Dobre. 


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), uchwala się co następuje:
§1.
W załączniku do Uchwały Nr XV/123/04 Rady Gminy w Dobrem z dnia 10 marca 2004 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego na terenie gminy Dobre, zmienionej uchwałą Nr XIII/183/05 Rady Gminy w Dobrem z dnia 8 lutego 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/123/04 Rady Gminy w Dobrem z dnia 10 marca 2004 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego na terenie gminy Dobre, po pkt. 43 dodaje się wyrazy:
Wynagrodzenie procentowe i ryczałtowe dla inkasentów wyliczone na podstawie pkt. 1 do 43 podlega podwyższeniu o 5%.”
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.
§3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.Accessibility