Brak informacji

 


„projekt”
UCHWAŁA NR XX/ /09


RADY GMINY DOBRE


z dnia kwietnia 2008 roku


w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dobre za 2008 rok .
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku


o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn.zm./ oraz


art.199 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych


/Dz.U. Nr 249 poz.2104 z późn.zm. / uchwala się co następuje :


§ 1 .
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Dobre za 2008 rok


oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobre


dotyczącym absolutorium dla Wójta Gminy , opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach w sprawie przedłożonego przez Wójta Gminy sprawozdaniu i o wniosku wyżej wymienionej Komisji – udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Dobre za 2008 rok.


§ 2 .
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre .


§ 3 .


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Accessibility