Brak informacji

 

„projekt”
UCHWAŁA Nr XX/ /09


RADY GMINY DOBRE


z dnia kwietnia 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Czarnogłów „.


Na podstawie art.18 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1900 roku


o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn.zm./,


Rada Gminy Dobre uchwala co następuje :


§ 1 .


Zatwierdzić „Plan Odnowy Miejscowości Czarnogłów „ stanowiący załącznik


do niniejszej uchwały .


§ 2 .
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre .


§ 3 .


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .Accessibility