Brak informacji

 

,,Projekt”


UCHWAŁA NR XX/ /09


RADY GMINY DOBRE


z dnia 28 kwietnia 2009 roku
w sprawie zatwierdzania taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i


zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dobre.


Na podstawie art.18ust.2pkt. 15 ustawy z dnia 8marca 1990roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142 poz. 1591 z późn.zm), oraz art.24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(Dz.U.z 2006r.Nr123 poz.858 z późn.zm.)uchwala się co następuje:§1.
 1. Zatwierdza sie taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze Gminy Dobre w wysokości 1,70 zł netto+należny podatek VAT za 1m3 pobieranej wody 2. Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Dobre w wysokości 3,40 zł netto+ należny podatek VAT za 1m3 odprowadzanych ścieków z niezastrzeżeniem ust.3. 3. Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Dobre w wysokości 7,00 zł netto+ należny podatek VAT za 1m3 ścieków komunalnych dowożonych taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków.


§2.
 1. Ustala się miesięczną opłatę abonamentową dla każdego odbiorcy wody posiadającego wodomierze, korzystającego z urządzeń zaopatrzenia w wodę stanowiących własność Gminy w wysokościach uzależnionych od średnicy wodomierza:
Średnica wodomierza [ mm.]


Stawka opłaty stałej


? 20


2,50 zł + VAT.


25


5,60 zł+ VAT.


32


5,60 zł+ VAT.


40


8,84 zł+VAT.


50


8,84 zł + VAT.


65


20,84 zł+ VAT.


80


20,84 zł+ VAT.


100


48,80zł+ VAT.


 1. Ustala się miesięczna opłatę abonamentową dla odbiorców wody nie posiadających wodomierzy a korzystających z urządzeń zaopatrzenia w wodę stanowiących własność Gminy w wysokości 1.80 zł netto + należny podatek VAT. 2. Opłata abonamentowa o której mowa w §2. ust. 1 i 2 jest wynikiem kosztów ponoszonych przy odczytach wodomierzy i rozliczaniu oraz utrzymaniu w w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych a doliczenia będzie do faktury za wodę po każdorazowym odczycie wodomierzy.  §3.


  Traci moc: Uchwała nr XV/105/08 Rady Gminy Dobre z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dobre.  §4.


  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.  §5.


  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2009 roku.

Accessibility