Brak informacji

 

– projekt –
UCHWAŁA NR XX / /09
RADY GMINY DOBRE
z dnia 28 kwietnia 2009 roku


w sprawie oceny gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Dobrem
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), w związku
z art. 67 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej
(Dz. U. z 2007 roku Nr 14 poz. 89), po uzyskaniu opinii Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dobrem, uchwala się co następuje:


§ 1 .
Opiniuje się pozytywnie wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dobrem za 2008 rok.


§ 2 .


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.


§ 3 .


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Accessibility