Brak informacji

 

projekt
Uchwała Nr XXI/ /09


Rady Gminy Dobre


z dnia 2 czerwca 2009 roku
w sprawie zmiany Regulaminu dotyczącego określenia wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez gminę Dobre.


Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2006 roku Nr 97 poz. 674 z późn. zm./oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, po uzgodnieniu z Oddziałem ZNP w Mińsku Mazowieckim, Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje:
§ 1 .
W załączniku do Uchwały Nr XIX/134/09 Rady Gminy Dobre z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego określenia wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez gminę Dobre w Rozdziale X w Przepisach końcowych dodaje się § 48 w brzmieniu: „Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli następuje z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2009 roku”
§ 2 .
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3 .
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Accessibility