Brak informacji

 

„projekt”
UCHWAŁA NR XXI/ /09


RADY GMINY DOBRE


z dnia 2 czerwca 2009 roku


w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobre na lata 2008-2032”


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
§ 1.
Przyjmuje się „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobre na lata 2008-2032” stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Accessibility