Brak informacji

 projekt”


UCHWAŁA NR XXI/ /09


RADY GMINY DOBRE


z dnia 2 czerwca roku


w sprawie nadania nazwy ulicy.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13, art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.8 ust.1a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 19 poz.115 z późn. zm.) po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela nieruchomości uchwala się co następuje:
§ 1.
  1. Nadać drodze wewnętrznej nazwę „Słoneczna” ulicy w miejscowości Rynia stanowiącą działkę ewidencyjną nr 124/5.  2. Położenie ulicy przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały.


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Accessibility