Brak informacji


Protokół Nr I/06


z I sesji Rady Gminy w Dobrem kadencji 2006 – 2010 odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku w lokalu Urzędu Gminy sala nr 1.

Obrady rozpoczęły się o godzinie 9.oo i trwały do godziny 10.20.W sesji udział wzięli wszyscy radni , Wójt Gminy Dobre pan Zygmunt Kordalewski , pan Krzysztof Radzio nowo wybrany Wójt Gminy, Sekretarz Gminy , sołtysi z terenu gminy Dobre , przedstawiciele prasy .
Lista obecności radnych na piśmie w załączeniu do niniejszego protokołu .

Do pkt. 1 .Obrady otworzył i prowadził najstarszy wiekiem radny pan Jan Rudnik .
Zgodnie z art.20 ustawy o samorządzie gminnym I sesję Rady Gminy zwołał Przewodniczący Rady Gminy poprzedniej kadencji pan Tadeusz Gałązka .
Po dokonaniu otwarcia sesji Przewodniczący obrad zwrócił się do wszystkich zebranych o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłych tragicznie górników w kopalni Halemba


Do pkt.2.Następnie Przewodniczący obrad odczytał rotę ślubowania radnego, kolejno wyczytywał z listy obecności radnych z imienia i nazwiska. Każdy radny słowem „ślubuję „ potwierdził wolę złożenia ślubowania.Do pkt.3.Przewodniczcy obrad przedstawił porządek obrad dzisiejszej sesji. Na piśmie w załączeniu .
Uwag do porządku nie zgłoszono .
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli proponowany porządek obrad .
Do pkt.4.a/Radni zgłaszali kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy .
radny Waldemar Szymański zgłosił radnego Jana Rudnika ,


radny Mirosław Koseski zgłosił radnego Sławomira Sobiepanka .


radny Karol Chróśćik zgłosił radnego Jacka Sadocha .
Kandydaci wyrazili zgodę .
Do pkt.4.b/ Radni zgłaszali kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej .

radny Krzysztof Laskowski zgłosił radnego Karola Chróścika
radny Stanisław Paderewski zgłosił radnego Kazimierza Jaglińskiego
radny Jacek Sadoch zgłosił radnego Andrzeja Zagrodzkiego .


Kandydaci spośród swojego grona na Przewodniczącego Komisji
Skrutacyjnej wybrali radnego Kazimierza Jaglińskiego.
Do pkt.4.c/ Ustalono zasady głosowania w ten sposób ,że przy wybieranym kandydacie radny stawia znak „x” w kratce z lewej strony.
Do pkt.4.d/Następnie wyczytywano radnych z listy obecności , wręczano karty do głosowania, radni głosowali tajnie , wrzucali kart do urny.
Po zliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna poinformowała że :
radny Jan Rudnik otrzymał 6 głosów
radny Sławomir Sobiepanek 6 głosów
radny Jacek Sadoch 3 głosy
W związku z nie uzyskaniem bezwzględnej większości głosów ustawowego składu rady odbyło się drugie głosowanie.
Radny Krzysztof Laskowski zaproponował ,aby w przypadku braku rozstrzygnięcia w II głosowaniu do następnego przeszło dwóch z największą liczba głosów.

W drugim głosowaniu kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
radny Jan Rudnik otrzymał 8 głosów ,


radny Sławomir Sobiepanek 6 głosów ,


radny Jacek Sadoch 1 głos.


W związku z wątpliwościami radnych co do ustalenia bezwzględnej liczby ustawowego składu rady ,telefonicznie skontaktowano się z radcą prawnym ,która jednoznacznie stwierdziła ,że w przypadku ustawowego składu rady w liczbie 15 bezwzględna większość to 9 głosów.
W związku z tym zarządzono przerwę i trzecie głosowanie. W trzecim głosowaniu zrezygnował z kandydowania radny Sławomir Sobiepanek , a radny Krzysztof Laskowski wycofał swój wniosek .
W związku z zaistniałą sytuacją w trzecim głosowaniu udział wziął kandydat radny Jan Rudnik i radny Jacek Sadoch.
radny Jan Rudnik otrzymał 9 głosów,


radny Jacek Sadoch otrzymał 6 głosów.
Do pkt.4.e./Protokolantka odczytała Uchwałę w sprawie wyboru pana Jana Rudnika na Przewodniczącego Rady Gminy w Dobrem.Uchwała Nr I/1/06 na piśmie w załączeniu .


Do pkt.5 Dalsze obrady prowadził obecny Przewodniczący obrad pan Jan Rudnik jako nowo wybrany Przewodniczący Rady Gminy.
Do pkt.6.a/Radny Jan Rudnik na Wiceprzewodniczącego Rady zgłosił radną Barbarę Danutę Zapertą , która wyraziła zgodę na kandydowanie.Do pkt.6.b/ Radny Stanisław Paderewski zgłosił wniosek , aby skład Komisji Skrutacyjnej był taki sam jak przy wyborze Przewodniczącego Rady Gminy .
Radni w głosowaniu jawnym podjęli powyższy wniosek 13 głosami za przy 2 wstrzymujących się od głosu.Do pkt.6.c/ Zasady głosowania takie same jak w przypadku wyboru Przew.Rady Gminy .
Do pkt.6.d/ Radni otrzymali karty do głosowania , tajnie oddali głosy , karty wrzucili do urny .
Radna Barbara Zaperta została wybrana jednogłośnie na Wiceprzewodniczącą Rady Gminy .Do pkt.6.e./Protokolantka odczytała uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dobre.
Uchwała Nr I/2/06 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.7.Wolne wnioski .
Radny Kazimierz Jagliński – na następną sesje proszę przesyłać materiały Sołtysom takie same jak radnym.
Sołtys sołectwa Dobre II p.Krystyna Rosa – co z tego ,że będę miała materiały jak nie mam prawa głosu .
Wójt Gminy pan Zygmunt Kordalewski – dziękuję za zaproszenie ,gratuluję wszystkim wyboru. Wszystko odbywało się zgodnie z przepisami prawa. Nowej kadencji Rady Gminy i Wójtowi Gminy życzę większej liczby inwestycji niż swoim poprzednikom. Życzę ,aby za 4 lata radni mogli wejść tutaj z podniesioną głową .
P.Wincenty Bartnicki sołtys sołectwa Mlęcin – jeśli nie wszyscy sołtysi chcą otrzymywać materiały to ich sprawa.
Radny Mirosław Koseski – w takim razie sołtysi niech sami określą czy chcą otrzymywać materiały.
Pan Krzysztof Radzio nowo wybrany wójt – z tym tematem proponuje poczekać do wyborów sołtysów . Jeśli natomiast sprawy omawiane na sesji będą dotyczyły danego sołectwa to na pewno sołtys otrzyma materiały .
– 4 –
Termin kolejnej sesji prawdopodobnie będzie 1 grudnia br. Radni nie otrzymają zaproszeń ani materiałów w ustawowym 7-mio dniowym terminie. Czy Państwo wyrażacie na to zgodę .
Radni nie zgłosili żadnych uwag ani protestów w powyższym temacie.
Do pkt.8. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia sesji .


Protokółowała: Anna KalinowskaProtokół przyjęto na sesji w dniu 1grudnia 2006 roku. Następnie został podpisany przez Przewodniczącego Rady Gminy.
Protokół umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminadobre.pl) w dniu 5.12.2006r.

Accessibility