Brak informacji

UCHWAŁA NR I/1/06
RADY GMINY W DOBREM
z dnia 24 listopada 2006 roku


w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Dobrem .

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn.zm./ Rada Gminy w Dobrem uchwala co następuje :


§ 1 .Stwierdza , po przeprowadzeniu tajnego głosowania wybór Pana
Jana Rudnika
na Przewodniczącego Rady Gminy w Dobrem .

§ 2 .
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodniczący obrad


Jan Rudnik

Accessibility