Brak informacji

UCHWAŁA NR I/2/06
RADY GMINY W DOBREM
z dnia 24 listopada 2006 roku


w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Dobrem .


Na podstawie  art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   /Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn.zm./ Rada Gminy w Dobrem uchwala  co następuje :


§ 1 .

Stwierdza , po przeprowadzeniu tajnego głosowania wybór Pani


Barbary – Danuty Zapertej


na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Dobrem .


§ 2.


Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Rudnik

Accessibility