Brak informacji

 

Protokół Nr II /06z sesji Rady Gminy w Dobrem odbytej w dniu 1 grudnia 2006 roku w lokalu Urzędu Gminy.
Obrady rozpoczęły się o godzinie 9.oo i trwały do godziny 10.50.
Do pkt.1.Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy pan Jan Rudnik , powitał wszystkich zebranych , poinformował ,że w sesji udział bierze 14 radnych co stanowi 93 % ustawowego składu rady .
W związku z tym sesja władna jest do podejmowania uchwał .
W czasie rozpoczęcia sesji nieobecny jeden radny pan Kazimierz Jagliński .
Po otwarciu sesji głos zabrał ksiądz proboszcz parafii Dobre Franciszek Rutkowski .


Wszyscy zebrani wysłuchali modlitwy za Ojczyznę .
Następnie Przew.Rady Gminy przedstawił porządek obrad , poinformował ,że jeśli nie będzie uwag do porządku to nie będzie konieczne głosowanie nad jego przyjęciem .
Do pkt.2.Przew.Rady Gminy – w przyszłości zastanowimy się czy głosowanie nad przyjęciem protokołu będzie na początku sesji czy na końcu .
Radni nie zgłosili uwag do protokółu z poprzedniej sesji tj. z dnia 24 listopada br. i przyjęli go jednogłośnie .
Do pkt.3.Zapytania radnych.
Radny Stanisław Paderewski – zgłosiłem wniosek o tablicę informacyjną w miejscowości Rynia .
Pan Zygmunt Kordalewski odpowiedział, że sprawę zna Sekretarz Gminy i udzieli odpowiedzi.
Do pkt.4.Nastepnie głos zabrał ustępujący Wójt przyszło mi powiedzieć na koniec kilka słów .W ciągu minionej kadencji wykonano inwestycji za kwotę 10 mln złotych ,za tyle co przez 3 kadencje . Mam nadzieję ,że będzie to kontynuowane . Gmina jest w dobrej kondycji finansowej , zadłużenie nie przekracza 40 % , gmina terminowo wywiązuje się w spłacie zadłużenia i skorzysta z wszelkich umorzeń. Wykonanie budżetu na dzień 30 listopada br wynosi dochody 93 % ,wydatki 88 % . Wszelkie zobowiązania na dzień 30 listopada zostały zrealizowane . Zaplanowano dalszą kanalizację Dobrego , budowę wodociągu w Kobylance w ramach dotacji, realizacja tego zadania zaplanowana jest ma dzień 30 czerwiec 2007 roku .


Gmina zajmuje się wszystkimi sprawami społecznymi , dlatego wszystkie sprawy są ważne . Życzę Państwu , aby wszystkie obietnice i oczekiwania zostały zrealizowane. Jako Wójt czuję się spełniony , wywiązałem się ze swoich zobowiązań.
– 2 –Nowo wybrany Wójt pan Krzysztof Radzio złożył podziękowanie ustępującemu Wójtowi i wręczył kwiaty. Ustępujący Wójt opuścił obrady .
Następnie ksiądz proboszcz skierował do radnych słowa , w których określił jak powinna wyglądać praca radnego i w jaki sposób powinni realizować powierzone im zadania .
Do pkt.5. Nowo wybrany Wójt pan Krzysztof Radzio w obecności wszystkich zebranych złożył ślubowanie. Następnie podziękował za tak liczny wybór.
Do pkt.6 .Ustalenie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dobre .
Przew.Rady Gminy – przed sesją rozmawiałem z panem Wójtem , który zapewnił mnie ,że nie ma zamiaru zatrudniać zastępcy . Proponuję więc wynagrodzenie w takiej wysokości jak poprzedni Wójt .
Radny Jacek Sadoch – a jaka to była kwota?
Skarbnik Gminy poinformowała ,że była to kwota 6,5 tysiąca złotych brutto .


Sekretarz Gminy poinformował ,że wynagrodzenie Wójta składa się z wielu składników.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli wniosek jednogłośnie.
W międzyczasie pani Walewska kadrowa UG dokładnie przeliczyła poszczególne składniki wynagrodzenia.
Ostatecznie radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Dobre .
Uchwała Nr II/3/06 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.7.Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy w Dobrem do wykonywania czynności za pracodawcę wobec Wójta Gminy Dobre.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę jednogłośnie .
Uchwała Nr II/4/06 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego stałych komisji Rady Gminy .
Radny Sławomir Sobiepanek – proponuję , aby każda komisja liczyła po 5 członków.
Przew.Rady Gminy – jestem za tym , aby skład liczbowy pozostawić po staremu.
Radny Sł.Sobiepanek – spotykamy się rzadko na sesjach , dlatego wiele spraw można byłoby omówić na komisjach .
Radny St.Paderewski – popieram pana Rudnika . Proponuję składy komisji pozostawić


po staremu .
Sekretarz Gminy – zgodnie ze Statutem Gminy radny ma prawo uczestniczyć w dwóch komisjach , nie można ograniczać tych praw.
Radny Andrzej Zagrodzki – przecież każdy radny może przyjść na posiedzenie komisji .
Radni w głosowaniu jawnym podjęli wniosek radnego Sobiepanka 7 głosami za przy 6 przeciwnych i 1 wstrzymującym się od głosu .
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę 13 głosami za przy 1 wstrzymującym się od głosu .
Uchwała Nr II/ 5/ 06 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.9.Skład osobowy Komisji Rewizyjnej .
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował 10 minutową przerwę , aby radni na kartkach deklarowali , w której komisji chcą pracować .
Po przerwie okazało się ,że do Komisji Budżetu jest 7 kandydatów.
Radny Andrzej Zagrodzki stwierdził ,że jedynym wyjściem jest odrębne głosowanie nad każdym kandydatem .
Radny Mirosław Koseski zadeklarował udział w Komisji Rewizyjnej zamiast Budżetu .
Radny Marcin Sitnicki zwrócił uwagę na fakt ,że w dniu dzisiejszym nieobecny jest radny Jagliński .
Radny Waldemar Szymański – a może pan Jagliński nie będzie chciał pracować w żadnej komisji . Na dzień dzisiejszy jest chory i przebywa w szpitalu.
Radny M.Koseski – przecież kiedyś wróci z choroby .
Radny St.Paderewski – wnoszę , aby każdego kandydata do Komisji Budżetu głosować odrębnie .
Radny Krzysztof Laskowski – potykamy się o rzecz bardzo prostą , przecież ta sprawa to kwestia dogadania się.
Wnoszę sprzeciw panu Paderewskiemu .
Radni w głosowaniu jawnym nie podjęli wniosku radnego Paderewskiego przy 3 głosach za , 5 przeciwnych i 5 wstrzymujących się od głosu.
Podczas głosowania nieobecny 1 radny /p. Jacek Sadoch /.
Radny A.Zagrodzki zgłosił wniosek ,aby zwiększyć składy komisji do 6 członków każda.
Sekretarz Gminy – na dzisiejszej sesji nie będzie można podejmować uchwały w sprawie składu liczbowego , dopiero na następnej.
Radny K.Laskowski – wnoszę o zamknięcie tej dyskusji .
Radny W.Szymański – a ja wnoszę ,aby składy komisji były do 10 osób .
Następnie zrezygnował z pracy w Komisji Budżetu, radny St.Paderewski również zrezygnował z pracy w Komisji Budżetu .
Radny A.Zagrodzki wycofał swój wniosek .
Protokolantka odczytała składy Komisji .
Następnie Przew.Rady Gminy zarządził kilkuminutową przerwę ,aby członkowie komisji spośród siebie wybrali Przewodniczącego każdej Komisji .

Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej .
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę 11 głosami za przy 2 wstrzymujących się od głosu.
Podczas głosowania nieobecny 1 radny /p.Jacek Sadoch /.
Uchwała Nr II/6/06 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.10.Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Przemysłu .
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę 10 głosami za przy 1 przeciwnym, 2 wstrzymujących się od głosu.
Podczas głosowania nieobecny 1 radny /p.Jacek Sadoch/.
Uchwała Nr II/7/06 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.11.Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych .
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę 11 głosami za przy 2 wstrzymujących się od głosu .
Podczas głosowania nieobecny 1 radny /p.Jacek Sadoch/.
Uchwała Nr II/8/06 na piśmie w załączeniu .
Do pkt .12 .Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska , Ochrony p.poż. i Bezpieczeństwa Publicznego .Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę 12 głosami za przy 1 wstrzymującym się od głosu .
Podczas głosowania nieobecny 1 radny /p.Jacek Sadoch /.
Uchwała Nr II/9/06 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.13.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2006 rok.
Skarbnik Gminy pani Elżbieta Gadomska szczegółowo omówiła projekt .
Radny St.Paderewski zwrócił się z pytaniem o środki na remont samochodu strażackiego .
Skarbnik Gminy wyjaśniła ,że jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego .
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę.
Podczas głosowania nieobecny 1 radny . /p.Jacek Sadoch /.
Uchwała Nr II/10/06 na piśmie w załączeniu .
Do pkt.15 Wójt Gminy zwrócił się z prośbą do radnych o wyrażenie zgody na zwołanie sesji podatkowej bez zachowania 7 – mio dniowego terminu oraz o zwołanie posiedzenia wszystkich Komisji .
Radny W.Szymański – czy to będzie zgodne z ustawą ?
Sekretarz Gminy odpowiedział ,że jeśli radni wyrażą zgodę to można zwołać sesję bez zachowania terminu .Radni nie wnieśli uwag do powyższej propozycji .
Radny W.Szymański – czy pan Wójt zawsze będzie siedział tak z boku ?
Wójt Gminy – tu obraduje Rada Gminy .
Radny Krzysztof Laskowski – a może zaproszenia wysłać w terminie ustawowym , a materiały w terminie późniejszym .
Wójt Gminy zaproponował termin sesji na dzień 11 grudnia o godz.15.oo Radni wyrazili zgodę .
Radny A.Zagrodzki zaproponował ,aby Komisje spotkały się na wspólnym posiedzeniu w jednym terminie .
Ustalono ,że wszystkie Komisje spotkają się razem a w dniu 5 grudnia o godz.9.oocelem omówienia projektów uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych na 2007 rok .


Radny W.Szymański – na następną sesję proszę o przygotowanie zmiany wysokości diet.
Radny K.Laskowski – chciałbym ,abyśmy w przyszłym roku zajęli się wymianą rur azbestowych w Dobrem na ulicy Głowackiego , mieszkańcy chorują na raka.
Radny St.Paderewski – ja kilka kadencji walczę o wodociąg tam , gdzie go nie ma w ogóle .
Radny K.Laskowski – ja nie będę się kłócił .
Do pkt.16.W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia sesji.
Protokołowała:


Anna Kalinowska
Protokół przyjęto na sesji w dniu 11 grudnia 2006 roku a następnie został podpisany przez Przew.Rady Gminy.
Protokół umieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (bip.gminadobre.pl) w dniu 12.12.2006 r

Accessibility