Brak informacji

UCHWAŁA Nr II/3/06
Rady  Gminy  Dobre
z dnia 1 grudnia 2006 roku


w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dobre.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o    samorządzie gminnym/.Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn.zm./,art.4  pkt.1,art.20 ust.3 i art.21  ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach     samorządowych/Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz.1593 z późn.zm./ oraz § 3,§ 7 i   § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad    wynagradzania i wymagań  pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach   gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz.U.Nr 146 poz.1223 z     późn.zm/ ,uchwala się ,co następuje:


§ 1


Ustala się  z dniem 1 grudnia  2006  roku Wójtowi Gminy Dobre Panu Krzysztofowi Radzio   wynagrodzenie miesięczne brutto w następującej wysokości:


– wynagrodzenie zasadnicze – 3.500,00 ,- zł


– dodatek funkcyjny w wysokości – 1.300,00,- zł


dodatek specjalny w wysokości 20 % – 960,00,- zł


– dodatek za wysługę lat w wysokości 19%


wynagrodzenia zasadniczego tj:. – 665,00, – zł


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Dobre .


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Accessibility