Brak informacji


U C H W A Ł A Nr II/4/06

Rady Gminy Dobre
z dnia 1 grudnia 2006 roku


w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy w Dobrem do wykonywania czynności za pracodawcę wobec Wójta Gminy Dobre.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy o samorządzie gminnym/Dz.U.z  2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn.zm./ i art.4 p.1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku  o pracownikach samorządowych/Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1593 z późn.zm./, uchwala się co następuje :


§ 1


Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy w Dobrem do wykonywania za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Dobre Pana Krzysztofa Radzio z wyłączeniem ustalania wynagrodzenia.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Dobre.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Accessibility