Brak informacji

UCHWAŁA NR II/5/06
RADY GMINY DOBRE
z dnia 1 grudnia 2006 roku


w sprawie ustalenia składu liczbowego stałych komisji Rady Gminy Dobre .
Na podstawie  art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  /Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn.zm. / § 32 Statutu Gminy Dobre oraz  § 6 ust. 1 Regulaminu Rady Gminy Dobre stanowiącego Załącznik  Nr 3 do Statutu Gminy Dobre  przyjętego Uchwałą Nr IV/31/2002 Rady Gminy w Dobrem z dnia 30 grudnia 2002 roku  w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dobre  /Dz.Urz.Woj.Maz. z 2003 roku Nr 2 poz.32


uchwala się co następuje :
§ 1
Ustala się skład liczbowy stałych Komisji Rady Gminy Dobre w ilości :


1.Komisja Rewizyjna 5 osób .
2.Komisja Budżetu , Finansów, Planowania i Przemysłu 5 osób.
3.Komisja Rolnictwa ,Ochrony Środowiska , Ochrony p.poż. i Bezpieczeństwa Publicznego 5 osób .
4.Komisja Zdrowia , Oświaty , Kultury i Spraw Socjalnych 5 osób.
§ 2
Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Przewodniczącego Rady Gminy Dobre.
§ 3
Uchwała wchodzi w Zycie z dniem podjęcia.

Accessibility