Brak informacji

UCHWAŁA NR II/6/06
RADY GMINY DOBRE
z dnia 1  grudnia 2006 roku


w sprawie ustalenia składu osobowego  członków Komisji Rewizyjnej .


Na podstawie art.18.a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  /Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn.zm./ , § 32  Statutu Gminy Dobre , § 6 ust.1,3,6  Regulaminu Rady Gminy  Dobre stanowiącego Załącznik Nr 3 do Statutu Gminy Dobre przyjętego Uchwałą Nr IV/ 32./2002  Rady Gminy w Dobrem z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie nadania Statutu Gminy Dobre /Dz.Urz.Woj.Maz.z 2003 roku Nr 2 poz.32 /uchwala się co następuje :
§ 1.
Ustala się następujący skład osobowy Komisji Rewizyjnej :


 


1.Stanisław Paweł Kosim
2.Jacek Sadoch
3.Karol Chróścik
4.Jakub Chojecki
5.Mirosław Sławomir Koseski
§ 2.
Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej powołuje się radnego Pana Jacka Sadocha
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Dobre.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Accessibility